ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ระดมความคิดเห็น ประชาชน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดทำโครงการผังน้ำ ลุ่มแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน (คลิป)

เชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ระดมความคิดเห็น ประชาชน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดทำโครงการผังน้ำ ลุ่มแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน (คลิป)

21 ตุลาคม 2022
639   0

Spread the love

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ระดมความคิดเห็น ประชาชน เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดทำโครงการผังน้ำ ลุ่มแม่น้ำปิง วัง ยม น่าน แก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว ปัญหาทางกายภาพเปลี่ยนแปลง มีการนำที่นามาทำบ้านจัดสรร ทำให้ขวางทางน้ำ โดยจะให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม


ที่โรงแรมเมอร์เคียว อำเภอมือง จังหวัดเชียงใหม่ นาย วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการประชุมระดมความคิดเห็นของโครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำแม่ปิง วัง ยม น่าน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมของประเทศ โดยมีผู้นำองค์กรปกครองส่วนถิ่น ผู้อำนวยการกองเกษตร ฝ่ายโยธา ส่วนราชการ ประชาชนที่มีส่วนได้เสียกับการใช้น้ำ เพื่อรวมรวบข้อมูลทั้งหมด เสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการบริหารจัดการน้ำ

ทั้งนี้เพื่อจัดทำผังน้ำลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 เพื่อให้มีข้อมูลประกอบในการพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่อยู่ในระบบทางน้ำ ตามที่กำหนดในผังน้ำ และเพื่อจัดทำแผนปรับปรุงฟื้นฟูทางน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่เชื่อมโยงกับทางน้ำสายหลัก รวมทั้งเสนอแนะขนาดของช่องเปิด ของอาคารในลำน้ำ รวมทั้งจัดทำแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ในลุ่มน้ำทั้งฤดูน้ำหลากและฤดูแล้ง และใช้เป็นมาตรฐาน ให้หน่วยงานทีเกี่ยวข้องได้ ใช้ผังน้ำที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน เพื่อนำข้อมูลไปปรับร่างแผนผังน้ำแห่งชาติ


นาย ธีระ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการและบริหารจัดการน้ำสำนักงานทรัพยากรน้ำเผยว่าปัญหาหลัก กายภาพเปลี่ยนแปลงไป มีสิ่งกีดขวางทางน้ำ จากพื้นที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน จากทุ่งนาเคยเป็นที่รับน้ำ แต่มีการเปลี่ยนแปลง กลายเป็นชุมชนมีบ้านจัดสรร เป็นอุปสรรคระบายน้ำ ผลกระทบเพิ่มขึ้นทำให้กายภาพเปลี่ยนแปลงไป โดยจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดแต่ละลุ่มน้ำ ให้กับคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ นำไปวิเคราะห์ ทางกายภาพเกิดน้ำท่วม ในรอบ 2 ปี 5 ปี 10 ปี 25 ปี 50 ปี เพื่อให้เห็นภาพชัด พื้นที่ไหนเป็นที่ลุ่มน้ำ หรือพื้นที่รับน้ำ นำไปวิเคราะห์และเผยแพร่ในพระราชกฤษฎีกาต่อไป


ส่วนผลวิเคราะห์ลุ่มน้ำปิง จำแนกเป็น 2 รหัสโซน รวมพื้นที่ 1,298,743 ไร่ ได้แก่ พื้นที่น้ำหลากริมลำน้ำ จำนวน 7,866 ไร่ และพื้นที่น้ำหลากระบาย จำนวน 1,290,877 ไร่ โดยพื้นที่เหล่านี้มีข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อไม่ให้กีดขวางทางน้ำ เบี่ยงเบนการไหลของน้ำ และผังน้ำจะเกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อมีการควบคุมการพัฒนาสิ่งปลูกสร้างและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ผังน้ำอย่างเหมาะสม