ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ มอบถวายดุษฏิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ พระนักพัฒนาใน พร้อมร่วมทำบุญทักษิณานุปทานกิจ ครบรอบวันมรณภาพ 32ปี หลวงพ่อบุญเย็น(คลิป)

เชียงใหม่ มอบถวายดุษฏิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ พระนักพัฒนาใน พร้อมร่วมทำบุญทักษิณานุปทานกิจ ครบรอบวันมรณภาพ 32ปี หลวงพ่อบุญเย็น(คลิป)

22 กุมภาพันธ์ 2023
395   0

Spread the love

มอบถวายดุษฏิบัณฑิตกิตติมศักดิ์พระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราชจังหวัดเชียงใหม่ พระนักพัฒนาในงาน และจัดงานทำบุญทักษิณานุปทานกิจ ครบรอบวันมรณภาพ 32ปี หลวงพ่อบุญเย็น

ที่วิหารหลวงวัดป่าไม้แดง(พระเจ้าพรหมมหาราช) ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ลูกศิษย์หลวงพ่อบุญเย็น จัดงานทำบุญทักษิณานุปทานกิจ ครบรอบวันมรณภาพ 32ปี และพิธีถวายปริญญาศิลปศาสดรดุษฎีบัณฑิตกิตดิมศักดิ์ พระครูสถิตธรรมภิรักษ์ ดร.เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ ในวันที่ 21-22กุมภาพันธ์ 2566 โดยในวันอังคารที่ 21กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566เวลา 19.00น.พิธีอัญเชิญผ้าครองสรีระสังขารบริเวณหน้าลานอนุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราชฟังพระธรรมเทศนา 1กัณฑ์ พระสงฆ์จตุรวรรค 4 รูป สวดพระอภิธรรมถวายกัณฑ์เทศน์และเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนา คณะสงฆ์ลูกศิษย์ขึ้นเปลี่ยนผ้าครองสรีระหลวงปู่บุญเย็น พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป สวดธัมมนิยามสูตร พระเถระ 10 รูป พิจารณาผ้าบังสุกุล มัคทายก กล่าวคำถวายเครื่องไทยธรรม ไทยทาน ตัวแทนแขกผู้มีเกียรติถวายเครื่องไทยธรรม ไทยทาน ใน

จากนั้นช่วงเช้าวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ทางคณะพระสงฆ์จำนวน 69 รูป ได้สวดธัมมนิยามสูตร พระเถระ 10 รูปพิจารณาผ้าบังสุกุล ญาติธรรมถวายเครื่องไทยธรรม ทางเจ้าหน้าที่ส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ดำเนินการพิธีมอบถวายปริญญาดุษฎีมหาบัณฑิต พระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราชจังหวัดเชียงใหม่ (ซึ่งหลวงพ่อได้ปฏิบัติกิจทางด้านอนุรักษ์ป่าไม้ต้นน้ำธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในพื้นที่และต่างพื้นที่จัดสรรแบ่งปันน้ำจากบนดอยวางท่อแจกจ่ายฟรีให้ชุมชนแบ่งปันกันใช้อย่างทั่วถึง 11หมุ่บ้านในตำบลหนองบัว และใกล้เคียงของอำเภอไชยปราการ) พระสงฆ์เจริญบทชัยมงคลกถาพระสงฆ์ทั้งหมดนั้น อนุโมทนาเสร็จพิธีถวายภัตตาหารเพล คณะพระสงฆ์ และเลี้ยงอาหารกลางวันกับญาติธรรมที่โรงทานข้างวิหารหลวง

พระครูสถิตธรรมําภิรักษ์ (ดวงคํา ฐานิสฺสโร) ได้รับประกาศเกียรติคุณ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ (ดวงคํา ฐานิสฺสโร) เจ้าคณะอาเภอไชยปราการ และ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระสงฆ์นักปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ที่มีลูกศิษย์และศรัทธาประชาชนทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ ต่างจังหวัด และต่างประเทศ ให้ความ เคารพเลื่อมใสเป็นจานวนมาก เป็นพระนักพัฒนาที่น้อมนำธรรมะมาอบรมสั่งสอนประชาชน เพื่อต้องการให้ธรรมชาติกับมนุษย์ ได้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสมบูรณ์และเกิดความสุขถ้วนหน้า ไม่ว่าจะยากจนหรือร่ำรวย แต่ละคนต่างกันเพียงโอกาสและฐานะเท่านั้น

ซึ่งได้ร่วมกับศิษยานุศิษย์ คณะทำงานที่เสียสละเวลาความสุขส่วนตัวมาช่วยเหลือร่วมพัฒนากับหลวงพ่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ที่ขาดโอกาสและหมู่บ้านที่ยากจนทุกปี ทั้งใกล้และไกลไม่จำกัดพื้นที่พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ มีผลงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมล้านนามากมาย อาทิ การจัดกิจกรรมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การบรรพชาอุปสมบทภาคฤดูร้อน การจัดตั้ง สถานีวิทยุชุมชนพระเจ้าพรหมมหาราช การปฏิบัติธรรมตามแนวสติปัฏฐาน 4โครงการเปิดวัด วันอาทิตย์ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา โครงการลานบุญลานปัญญา โครงการลานธรรมลานวิถีไทย เป็นต้น อีกทั้งยังพัฒนาวัดป่าไม้แดง ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ ของพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา เด็ก เยาวชน และพุทธศาสนิกชนพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เป็นพระผู้ปิดทองหลังพระ เป็นพระนักพัฒนาชุมชนและสังคม ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตร์พระราชา ด้านดิน น้ำและป่าไม้ มาใช้ ในโครงการต่าง ๆ ได้รับการยอมรับว่าเป็น “พระผู้ใช้น้ำแลกป่า” ที่เป็นต้นแบบแก่ชุมชนด้วยการ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และธรรมชาติ อาทิ โครงการธรรมะตามแนวพระราชดาริฯ สามารถ รวบรวมเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน มาทางานร่วมกับผู้นำชุมชน โรงเรียน ชาวบ้าน และ ญาติธรรม ทำให้ฟื้นฟูต้นน้ำลำธาร สร้างป่า และยังพัฒนาน้ำออกรูซึ่งเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำฝางหล่อเลี้ยง ประชาชนในพื้นที่อำเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ

เป็นพื้นที่ต้นแบบเพื่อการเรียนรู้และ ถ่ายทอดแก่ส่วนราชการ โรงเรียน หน่วยงาน และประชาชนเป็นผู้ประสบความสาเร็จยอดเยี่ยมในด้านการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชุมชน ยังจัดตั้งกองทุนศึกษาให้เยาวชนได้เริ่มต้นเรียนจากระดับประถม มัธยม ปริญญาตรี เพื่อกลับมาพัฒนาชุมชนของตนเอง และอุทิศตนจนเกิด ประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง ติดต่อกันมาเป็นเวลานาน ด้วยคุณนุปการดังกล่าว สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงมีมติอนุมัติ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นเกียรติประวัติ และสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศชาติ สืบไป

(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดร.สว่าง ภู่พัฒนวิบูลย์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รองศาสดราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รองศาสดราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหารคณาจารย์ มาร่วมมอบถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตตมิศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ (ดวงคํา ฐานิสฺสโร) เจ้าคณะอาเภอไชยปราการ และ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้