ข่าวทั่วไทย » ลำปาง สำนักงาน กกพ. จัดเวทีนำร่องพบปะสื่อฯ ภูมิภาคที่ลำปาง(คลิป)

ลำปาง สำนักงาน กกพ. จัดเวทีนำร่องพบปะสื่อฯ ภูมิภาคที่ลำปาง(คลิป)

28 กุมภาพันธ์ 2023
397   0

Spread the love

สำนักงาน กกพ. จัดเวทีนำร่องพบปะสื่อฯ ภูมิภาคที่ลำปาง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
โดยสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับฝ่ายยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร สำนักงาน กกพ.จัดเวทีพบปะและรับฟังความคิดเห็นสื่อมวลชนภูมิภาคในพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต 1 ภาคเหนือตอนบน
ที่จังหวัดลำปาง

นางจิตมณี ทัพภะสุต ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร สำนักงาน กกพ. เปิดเผยว่า สำนักงาน กกพ. จัดกิจกรรมสัมมนาผู้มีส่วนได้เสียเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของสำนักงาน กกพ. ในพื้นที่ (นำร่อง) ครั้งที่ 1 จังหวัดลำปาง เพื่อให้สนองตอบต่อวิสัยทัศน์ของสำนักงาน กกพ. ภายใต้แผนปฏิบัติการการกำกับกิจการพลังงานระยะที่ 5 (2565 – 2568) ที่มีเป้าหมายในการกำกับดูแลกิจการพลังงานภายใต้วิสัยทัศน์ “กำกับกิจการพลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และส่งเสริมการแข่งขันให้เหมาะสมเป็นธรรม”

“สำนักงาน กกพ. ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการได้รับการสนับสนุนที่ดีผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้มีส่วนได้่เสียของสำนักงาน กกพ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มสื่อมวลชนซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักที่สำคัญในภาคพลังงานของประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้แทนประชาชนผู้ใช้พลังงานสะท้อนความต้องการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการยกระดับงานกำกับกิจการพลังงานภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และสำนักงาน กกพ.ได้เป็นอย่างดี” นางจิตมณี กล่าวว่า

นายสมพจน์ วิบูลย์เกียรติ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 1 (เชียงใหม่) กล่าวว่า ยินดีที่ได้เลือกจังหวัดลำปางเป็นเวทีนำร่องในการพบปะและรับฟังความคิดเห็นสื่อมวลชนภูมิภาค โดยจังหวัดลำปางเป็นพื้นที่ผู้ใช้พลังงานเขต 1 ภาคเหนือตอนบน และที่สำคัญจังหวัดลำปางเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าแม่เมาะของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าหลักและมีความสำคัญในลำดับต้นของประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในเขตพื้นที่ประกาศ ซึ่งสำนักงาน กกพ. ได้ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า (คพรฟ.) แม่เมาะ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนรอบโรงไฟฟ้าปีละกว่า 320 ล้านบาท เพื่อสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนชุมชนรอบโรงไฟฟ้า

“รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับคณะสื่อมวลชนในพื้นที่ซึ่งถือเป็นผู้แทนของประชาชนผู้ใช้พลังงาน ตลอดจนได้มีโอกาสรับฟังเสียงสะท้อนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนางานกำกับกิจการพลังงานในพื้นที่เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้พลังงานในพื้นที่” นายสมพจน์ กล่าว

ในวันนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้แทนคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) ประจำเขต ซี่งเป็นผู้แทนประชาชนจิตอาสาผู้แทนผู้ใช้พลังงานในพื้นที่ที่ได้รับแต่งตั้งจาก กกพ. ให้ทำหน้าที่รับร้องเรียนปัญหาการใช้บริการพลังงาน ตลอดจนการเป็นกลไกที่สำคัญในการสนับสนุนการกำกับกิจการพลังงานให้กับ กกพ. ได้กรุณาเข้าร่วมรับฟังและสังเกตการณ์เวที ตลอดจนได้มีโอกาสแนะนำตัวกับคณะผู้แทนสื่อมวลชน เพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นอีกด้วย

อนึ่ง สำนักงาน กกพ.ประจำเขต 1 (เชียงใหม่) กำกับดูแลกิจการพลังงานในเขตพื้นที่ผู้ใช้พลังงานจังหวัดเชียงราย พะเยา เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน มีบทบาท ภารกิจในการกำกับดูแลผู้ประกอบกิจการพลังงานรับอนุญาตพลังงานในพื้นที่ การสนับสนุนกลไกการทำงานให้กับ คพข. และกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่อีกด้วย

__________________________________________________
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ นายพิทยา อนันต์วณิชย์ (082-522-9426)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)
Call Center 1204 / www.erc.or.th
โทรศัพท์ 0-2207-3599 โทรสาร 0-2207-3502
Facebook Page: สำนักงาน กกพ.