ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดงาน “The Best of Southern หลาดใต้ เปิงใจ๋ กาดเหนือ”(คลิป)

เชียงใหม่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดงาน “The Best of Southern หลาดใต้ เปิงใจ๋ กาดเหนือ”(คลิป)

4 พฤษภาคม 2023
365   0

Spread the love

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) จัดงาน “The Best of Southern หลาดใต้ เปิงใจ๋ กาดเหนือ” ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชายแดนภาคใต้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566

วันนี้ 4 พค. เวลา 17.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ นายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์เดินทางเป็นประธานในพิธี “The Best of Southern หลาดใต้ เปิงใจ๋ กาดเหนือ” ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชายแดนภาคใต้ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางอัมพิกา พึ่งสกุล พาณิชย์จังหวัดปัตตานีในนามของผู้จัดงาน กล่าวรายงาน

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเป็นเป้าหมายสำคัญประการหนึ่งตามนโยบายรัฐบาล เพื่อมุ่งหวังแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย มุ่งหวังการสร้าง “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในระดับชุมชนฐานราก โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การปฏิรูปภาคการเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร การสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชน และมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเชิงการค้าของคนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการตลาดและพัฒนาธุรกิจการค้าในจังหวัดจึงได้จัดกิจกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าขึ้น ภายใต้งาน “The Best of Southern หลาดใต้ เปิงใจ๋ กาดเหนือ” ตามโครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ให้เกิดการกระจายของรายได้ การค้า การลงทุน การจ้างงาน และมีเม็ดเงินหมุนเวียนในจังหวัด

การจัดงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 พฤษภาคม 2566ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ชั้น G ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชายแดนภาคใต้จ านวน 60 บูธ ประกอบด้วยสินค้า ประเภทอาหารและเครื่องดื่ม ได้แก่ ข้าวยำนาซิดาแฆ ละแซ ข้าวหมก ชาชักและโรตีซึ่งเป็นอาหารพื้นถิ่นของจังหวัด และอาหารทะเลแปรรูปต่างๆ ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ได้แก่ผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะ ผ้าบาติก ประเภทของใช้ของตกแต่ง ได้แก่ผลิตภัณฑ์จักสานจากไม้ไผ่ ผลิตภันฑ์บำรุงผิวจากสมุนไพร ประเภทอาหารทะเลสด ได้แก่กุ้ง หอย ปู ปลาสด จากแพปลาปัตตานี นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีกิจกรรมเจรจาธุรกิจ Business Matching จากพันธมิตรทางการค้าร่วมเจรจาธุรกิจไม่น้อยกว่า 10 ราย กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมการขาย อาทิ กิจกรรมไลฟ์สดจ าหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการทุกราย โดยดารา นักแสดง Influencer ที่มีชื่อเสียง การแสดงมินิคอนเสิร์ตของศิลปินที่ได้รับความนิยม กิจกรรมสาธิตสินค้าดี สินค้าเด่นของจังหวัด รวมไปถึงกิจกรรมลุ้นรางวัลสำหรับท่านที่มาเที่ยวชมงาน ตลอดการจัดงาน

ด้านนายวันชัย วราวิทย์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ที่พร้อมไปด้วยแหล่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คน และสภาพภูมิประเทศงดงาม มีการพัฒนาการทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลายาวนาน เศรษฐกิจหลักของจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรม ได้แก่ การทำประมง รองลงมาคือ การทำสวนยาง การปลูกข้าว และการทำสวนผลไม้