ข่าวทั่วไทย » ลำพูน กองทุนเครือข่ายแม่ของแผ่นดินภาคเหนือ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2566

ลำพูน กองทุนเครือข่ายแม่ของแผ่นดินภาคเหนือ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2566

9 มิถุนายน 2023
525   0

Spread the love

กองทุนเครือข่ายแม่ของแผ่นดินภาคเหนือ ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนบน ประจำปี 2566 ที่จังหวัดลำพูน และจะมีการขยายเครือข่ายให้ครบทุกหมู่บ้าน ซึ่งปีนี้ได้เครือข่ายเพิ่มขึ้นมาอีก 128 หมู่บ้าน รวมเป็น 2971 หมู่บ้าน


นายธันวา ผุดผ่อง ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๕ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ที่จังหวัดลำพูน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ ของแผ่นดินระดับภาค และระดับจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด รวม ๕๒ คน เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนทั้ง ๘ จังหวัด ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ การขับเคลื่อนกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินระหว่างกัน และนำไปปรับใช้ในพื้นที่ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการยกระดับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินภาคเหนือตอนบนให้เป็นกลไกประสานการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ทั้ง ๘ จังหวัด

นาย สว่าง ธาตุอินจันทร์ ประธานกองทุนเครือข่ายแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน กล่าวรายงาน ถึงความสำเร็จในการขับเคลื่อน และการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดินตามกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ส่งผลให้การดำเนินงาน แก้ไขปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีผลเป็นรูปธรรมมีการทำงานเป็นพลังเครือข่าย ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ จนถึงปี ๒๕๖๕ มีการจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้ว จำนวน ๒,๘๔๓ หมู่บ้าน และในปี ๒๕๖๖ มีแผนการพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเตรียมเข้ารับเงินขวัญถุงพระราชทาน จำนวน ๑๒๘ หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น ๒,๙๗๑ หมู่บ้าน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อขยายเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

ขณะเดียวกันได้มีการสร้างเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับภาคจำนวน ๑ เครือข่าย เครือข่ายกองทุนแม่ ของแผ่นดินระดับจังหวัด ๘ เครือข่าย เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอำเภอ ๑๐๓ เครือข่าย และการพัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตั้งแต่ระดับภาค จังหวัด อำเภอ จึงมีความสำคัญ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสาร เทคนิค วิธีการ ปัญหา/อุปสรรค วิธีการแก้ไขปัญหารวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์ เป็นพลังความร่วมมือการทำงาน เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ดังนั้นเพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ ของแผ่นดินในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มีความเข้มแข็งร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามบริบทแต่ละชุมชน