ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข(คลิป)

เชียงใหม่ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข(คลิป)

22 มิถุนายน 2023
651   0

Spread the love

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข : กิจกรรมการฝึกอบรมแกนนำสุขภาพประชาชนแบบมีส่วนร่วมของ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.เชียงใหม่ พร้อมชื่นชมนายกอบจ.เชียงใหม่ เผยจะใช้เป็นต้นแบบการขับเคลื่อนถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขของกระทรวงไปยังพื้นที่อื่น

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เวลา 12.30 น. ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข : กิจกรรมการฝึกอบรมแกนนำสุขภาพประชาชนแบบมีส่วนร่วมของ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.เชียงใหม่ โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวก็เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. และการจัดตั้งหน่วยบริการประจำ พร้อมทั้งได้ทราบสิทธิขั้นพื้นฐานในการรักษาพยาบาล โดยมีรพ.สต.,บุคลากรและอสม.เข้าร่วมกว่า 3,500 คน

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากที่ อบจ. เชียงใหม่ ได้รับถ่ายโอน รพ.สต. มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ซึ่งตรงกับนโยบาย ที่ได้แถลงต่อสภาอบจ. เชียงใหม่ในด้านสุขภาพและอนามัยของประชาชน โดยจะมีนโยบาย “สุขภาพใกล้บ้าน”มาใช้ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) การเข้าถึงระบบบริการใกล้บ้าน สะดวกรวดเร็ว ทั่วถึงและเท่าเทียม เน้นการป้องกันก่อนป่วย โดยการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค เช่น การสนับสนุนชุดตรวจ ATK , น้ำยาฆ่าเชื้อ, Mask, การจัดตั้งสถานที่กักตัวสำหรับผู้ป่วย Covid 19 การจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด และการรักษาพยาบาลเชิงรุก การแพทย์ทางเลือก การแพทย์แผนไทย โดยขับเคลื่อน ผ่านกองสาธารณสุข กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ อบจ.เชียงใหม่ ยังจะดำเนินการพัฒนาคุณภาพงานด้านสาธารณสุข ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยการพัฒนา – ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.เชียงใหม่ เช่น อาคาร สถานที่ ปรับปรุงทางเข้า – ออก – ด้านบุคลากร โดยเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ให้เต็มตามกรอบอัตรากำลัง สรรหาแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด เพียงพอต่อการรับบริการของประชาชน – ด้านวัสดุ ครุภัณฑ์ จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ทั่วไป และครุภัณฑ์ด้านสาธารณสุข เช่น ยูนิตทำฟัน หุ่นฝึกช่วยกู้ชีพ รถพยาบาลสำหรับส่งต่อผู้ป่วย – สนับสนุนงบประมาณ การซ่อมแซม ปรับปรุง เปลี่ยนป้ายต่าง ๆ ใน รพ.สต. ผลักดันการจัดตั้งหน่วยบริการประจำ เพื่อบริหารจัดการงบประมาณการสร้า เสริมสุขภาพ ป้องกันโรค (PP) งบผู้ป่วยนอก (OP) เพื่อนำมาจัดหาแพทย์ บริการ ที่จำเป็น และเกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุข : กิจกรรมอบรม แกนนำสุขภาพประชาชนแบบมีส่วนร่วมของ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.เชียงใหม่ในครั้งนี้ จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในเขตพื้นที่ รพ.สต. ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และการจัดตั้งหน่วยบริการประจำ ได้ทราบสิทธิขั้นพื้นฐานในการรักษาพยาบาล ในหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.เชียงใหม่ โดยในช่วงเช้ามีการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคติดต่อที่นำโดยแมลง ที่มียุงเป็นพาหะ การจัดบูธนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของ รพ.สต. ในสังกัด อบจ.เชียงใหม่ หลังการถ่ายโอน จำนวน 21 บูธ

ขณะที่นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การถ่ายโอนภารกิจดูแลสุขภาพมูลฐานและสุขภาพอนามัยไปยังพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ทางรัฐบาลโดยคณะกรรมการกระจายอำนาจได้มอบให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นถ่ายโอนภารกิจ ซึ่งอบจ.มีงบฯ มีบุคลากรและอำนาจหน้าที่ดูแลครอบคลุมพื้นที่ซึ่งการถ่ายโอนให้อบจ.ทำให้ผู้บริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขาภาพและบุคลากรมีสายสื่อสารและทำงานที่สั้น มีองค์รวมที่จะมีโอกาสได้รับงบฯและเครื่องมือ อุปกรณ์ทำหน้าที่ดูแลประชาชน
“ปีนี้เป็นปีแรกที่มีการถ่ายโอนภารกิจมาให้ท้องถิ่น ซึ่งภาพรวมทั้งประเทศมีเกือบ 4 พันแห่งและการถ่ายโอนภารกิจยกตัวอย่างเชียงใหม่ จากที่ได้แวะชมบูธของรพ.สต.และพูดคุยกับผู้บริหารหลายแห่ง ตอบว่าดี ทำให้การทำงานสบายใจขึ้น ได้รับการสนับสนุนและโอกาสขับเคลื่อนได้ดีกว่าเก่าและมีความสุขและเป็นตัวอย่างที่เป็นที่พึงพอใจ สำหรับพื้นที่อื่นที่ยังไม่มีการถ่ายโอนมาแต่ก็มีอุดมการณ์เดียวกันคือดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนเหมือนกัน เชื่อว่าอนาคตก็จะได้เห็นเพราะนายกอบจ.ก็จะมีส.อบจ.ทำงานร่วมกับทุกอำเภอ และเวลามีการเลือกตั้งก็จะขอคะแนนจากทุกตำบล หมู่บ้าน เพราะฉะนั้นก็จะทำดีกับทุกหมู่บ้านอย่างเท่าเทียบ จึงเชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรและขอให้ชวยกันสนับสนุนขับเคลื่อนให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น”ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวและว่า

นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยคาดหวังว่าการถ่ายโอนในครั้งนี้จะทำให้การขับเคลื่อนงาน การสร้างหมู่บ้านยั่งยืนที่ประชาชนตื่นตัวดูแลครอบครัวให้มีความมั่นคงทางอาหาร และดูแลสิ่งแวดล้อม ดูแลป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ รวมกลุ่มพลังสื่อสาร ประเพณีวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นหน่วยสนับสนุน ทำงานร่วมกับประชาชนควบคู่กันไปทำให้นายอำเภอมีข้อมูลของคนที่มีปัญหาเดือดร้อนเพิ่มเติมได้จากอสม. เพราะฉะนั้นการถ่ายโอนมากๆ จึงเป็นเรื่องที่ดี ส่วนเรื่องงบประมาณก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา เพราะจะมีเงินรายหัวที่สป.สช.ให้อยู่

ส่วนเรื่องอัตรากำลัง ทางกระทรวงมหาดไทยได้ส่งเรื่องไปให้คณะกรรมการกระจายอำนาจและคณะรัฐมนตรี ก็เป็นธรรมดาที่ช่วงเปลี่ยนถ่ายอาจจะไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรค และเชียงใหม่ นายกอบจ.เชียงใหม่เป็นคนที่เข้าใจปัญหาและใช้ภาวะผู้นำ หางบฯไปขับเคลื่อนทั้งเรื่องหมอเฉพาะทาง เภสัชกร โดยติดต่อเอามาเป็นหมอจิตอาสา เพราะฉะนั้นเชียงใหม่จึงไม่มีปัญหาอะไรเลย ส่วนที่อื่นก็ต้องช่วยกันต่อไปและตนก็จะเอาตัวอย่างของเชียงใหม่ไปขับเคลื่อนที่อื่น เพราะรพ.สต.ในพื้นที่ห่างไกลอบจ.เชียงใหม่ก็จะใช้ตู้ตรวจระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) และสร้างโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขและเป็นต้นแบบด้านสาธารณสุขได้ด้วย.