ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ สนข.ร่วมเสวนากับหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการโลจิส ติกส์ และภาคประชาชน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (คลิป)

เชียงใหม่ สนข.ร่วมเสวนากับหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการโลจิส ติกส์ และภาคประชาชน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (คลิป)

26 กันยายน 2023
308   0

Spread the love

สนข.ร่วมเสวนากับหน่วยงานราชการ ผู้ประกอบการโลจิส ติกส์ และภาคประชาชน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โครงการศึกษาการจัดทำโมเดล การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

นายชัชวาล ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการเสวนา โครงการศึกษาการจัดทำ โมเดล การพัฒนาโครงข่ายการคมนาคม ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชื่อมโยงกับพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือสนข.จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นาย จิรโรจน์ ศุกลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมระบบการขนส่งและจราจรในภูมิภาค สำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กล่าวรายงาน

มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการ โลจิสติกส์ และภาคประชาชน ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมเสวนา และเสนอความคิดเห็นและนำเสนอข้อมูล โดยมี ผศ.ดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการวิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคม และผศ.ดร.เกรียงไกร อรุโณทยานันท์ ผู้เชี่ยวชาญ ด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ รวมทั้ง ผศ.ดร. สุทธิพงษ์ มีใย ผู้เชี่ยวชาญ การวิเคราะห์ความต้องการการเดินทางและการขนส่ง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศ ให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หรือ 2561 – 2580 ในการด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน การพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว ในพื้นที่เขตเมือง และเชื่อมโยงโดยรอบ รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยี และโครงการพื้นฐาน

เพื่ออำนวยความสะดวก และลดต้นทุนในภาคการขนส่ง ซึ่งพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ อย่างรวดเร็ว และมีโครงข่าย การคมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงกับประเทศเมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และยังสามารถเชื่อมโยงต่อไปยังเวียดนาม และจีนตอนใต้ได้อย่างสะดวก โดยผ่านแนวระเบียบเศรษฐกิจ การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง แนวระเบียงเศรษฐกิจ ตะวันออก – ตะวันตก และแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ตามแนวเส้นทาง R9 – R12 – R3A- R3B ทำให้ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเสมือนประตูเชื่อมโยง การขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ระดับประเทศ ระดับภาค ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด รวมถึงการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลเป็นแผนแม่บท แผนการลงทุน ให้สอดคล้องกับการพัฒนาพื้นที่ตามยุทธศาสตร์ชาติ