ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ เทศบาลเมือง.แม่โจ้ และวิทยาลัยศิลปฯ มช.ร่วมกับภาคเอกชน เปิดตัวแพลตฟอร์ม”เมืองอัจฉริยะ” (คลิป)

เชียงใหม่ เทศบาลเมือง.แม่โจ้ และวิทยาลัยศิลปฯ มช.ร่วมกับภาคเอกชน เปิดตัวแพลตฟอร์ม”เมืองอัจฉริยะ” (คลิป)

5 ตุลาคม 2023
273   0

Spread the love

เทศบาลเมือง.แม่โจ้ และวิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับภาคเอกชน เปิดตัวแพลตฟอร์ม ยกระดับการบริการประชาชนนำไปสู่การเป็น “เมืองอัจฉริยะ”


ที่ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท เบดร็อค อนาไลติดส์ จำกัด เปิดตัวแพลตฟอร์ม ดิจิทัล ข้อมูลเมือง และระบบขออนุญาตก่อสร้างและควบคุมอาคารอัจฉริยะ ด้วยการผสานองค์ความรู้ระดับเชี่ยวชาญ ด้านข้อมูลกับ “ปัญญาประดิษฐ์” เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นเมืองอัจฉริยะ พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลแบบครบวงจร โดยมีนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย, นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยนายวีรพงศ์ พาลพ่าย Technology Partnership Manager จากบริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด, นางทิพรวี รัตนรังสรรค์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่, ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์มติจิทัล ข้อมูลเมืองในครั้งนี้ โดยมีผู้นำจาก 19 ชุมชนและ 1 ชุมชนกลุ่มคนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมรับฟังด้วย

นายวีรพงศ์ พาลพ่าย จากบริษัท เบดร็อค อนาไลติกส์ จำกัด ได้บรรยายเกี่ยวกับ การพัฒนาแพลตฟอร์มติจิทัล ข้อมูลเมือง ที่มีการนำข้อมูลพื้นฐานสำคัญของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ ไปใช้ในการวิเคราะห์ คาดการณ์ วางแผนติดตามผล และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของเทศบาลฯ ได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนบริหารจัดการและพัฒนาเมืองผ่านแพลตฟอร์มนี้ โดยในระยะแรกได้มีการพัฒนาแพลตฟอร์มให้รองรับงานด้านสวัสดิการ และด้านสาธารณสุข
-นอกจากนี้ยังเปิดตัวระบบ ขออนุญาตก่อสร้างและควบคุมอาคารอัจฉริยะ ที่จะช่วยยกระดับการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาล ลดระยะเวลาการขออนุมัติ เพราะสามารถกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ ผ่านระบบออนไลน์ อีกทั้งยังมี Al ในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ในส่วนของประชาชนก็สามารถตรวจสอบพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างได้ด้วยตนเองได้ง่ายๆ ผ่าน Smart phone โดยไม่ต้องเดินทางมาที่เทศบาลฯ ระหว่างการขอสามารถติดตามสถานะได้ตลอดเวลาผ่านเมล์หรือ Line ระบบดังกล่าวยังสามารถอออกใบอนุญาตแบบออนไลน์ให้ประชาชนนำไปใช้งานได้ทันที

นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ กล่าวว่า เราได้ดำเนินการศึกษามาปีกว่า ก่อนที่จะได้มีการร่วมลงนามทำ MOU และร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวแพลตฟอร์ม ยกระดับการบริการประชาชนนำไปสู่การเป็น “เมืองอัจฉริยะ” ที่ยั่งยืนในครั้งนี้ โดยการนำแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินภารกิจต่างๆ ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเทศบาลฯ ด้วยการนำเทคโลยี ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์มาเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับเมือง และช่วยเสริมสร้างกลไกการดำเนินงานของท้องถิ่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสโลก โดยทางบริษัท เบดร็อคฯ ยังได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยจากฝีมือคนไทย แพลตฟอร์มดิจิทัลข้อมูลเมือง ผ่านระบบขออนุญาตก่อสร้าง และควบคุมอาคารอัจฉริยะจะเข้ามาช่วยเหลือการทำงานของเจ้าหน้าที่ฯ เป็นตัวช่วยที่สำคัญและสนับสนุนในด้านการพัฒนาเมืองในทุกมิติ อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ยกระดับเทศบาลเมืองแม่โจ้ ให้เป็น “เมืองอัจฉริยะ” หรือSmart City