ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ หอการค้า​เชียงใหม่​ แถลงข่าวการตั้ง CCA-Academy พร้อมลงนาม MOU ม.นอร์ท​-เชียงใหม่​ เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลางรุ่นที่ 1 (คลิป)

เชียงใหม่ หอการค้า​เชียงใหม่​ แถลงข่าวการตั้ง CCA-Academy พร้อมลงนาม MOU ม.นอร์ท​-เชียงใหม่​ เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลางรุ่นที่ 1 (คลิป)

13 ธันวาคม 2023
943   0

Spread the love

หอการค้า​เชียงใหม่​ แถลงข่าวการตั้ง CCA-Academy พร้อมลงนาม MOU ม.นอร์ท​-เชียงใหม่​ เปิดรับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2567 – 16 มีนาคม 2567


เมื่อ​วันที่ 1​3 ธ.ค.66 เวลา 10.00 น. ที่สำนักงานหอการค้า​เชียงใหม่ ​นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์​ ประธานหอการค้า​จังหวัด​เชียงใหม่​พร้อมด้วย อ.ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดี​มหาวิทยาลัย​นอร์ท-เชียงใหม่​ ร่วแถลงข่าว​ การตั้ง CCA ACADEMY และพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยมีดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ และคณะกรรมการหอการค้า ผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้

นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า การจัดตั้ง CCA ACADEMY หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ตระหนักและเห็นความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้จากผู้ประกอบการ ที่มากด้วยประสบการณ์ จึงต้องการที่จะสกัดกลั่นความรู้จากกลุ่มบุคคลเหล่านี้ เพื่อเผยแพร่ และช่วยในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่,การจัดตั้งระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (NEC) แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ รวมทั้ง Global Trend ด้านธุรกิจอีกด้วย ดังนั้นการจัดตั้ง Chiang Mai Chamber of Commerce Academy หรือ CCA Academy จะเป็นอีกหนึ่งพันธกิจหลักของหอการค้าเชียงใหม่

โดยมีวัตถุประสงค์หลักดังนี้ เพื่อเป็นศูนย์ความร่วมมือด้านวิชาการ พัฒนาความรู้และความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเราได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) แล้ว เช่น คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี (CAMT) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น, เพื่อจัดให้มีหลักสูตรหรือกิจกรรมอบรม สัมมนา และสร้างเครือข่าย ทางด้านธุรกิจ เช่น
o การจัดหลักสูตรพัฒนานักธุรกิจรุ่นใหม่ Young Entrepreneur Chiang Mai Chamber of Commerce (YEC) ทุกปี
o การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง Ex-Cham (Executive Chamber of Commerce)
o การพัฒนาหลักสูตรอบรม ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management Development) เป็นต้น และความร่วมมือกับทาง CAMT ในการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ต่างๆ ผ่าน Platform Line@ และ สามารถชมผ่าน Online ได้ผ่าน Website: www.mooc-edu.com และความร่วมมือกับบริษัทเอกชนต่างๆในพื้นที่ ที่ให้บริการฝึกอบรมอยู่แล้ว มาเป็นอีกหน่วยร่วมสำคัญ ที่จะร่วมกับสร้างพลังแห่งความรู้ (โดยมี คุณสร้อยทับทิม มัณฑยานนท์ เป็นประธานประสานงานหน่วยร่วมภาคเอกชน)

ทางด้านอาจารย์ชุติมา ชวสินธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการ Middle management development “หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 1 (CPMM1)” (Competency Development Program for Middle Management) ด้วยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับกลาง (Competency Development Program for Middle Management) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2567 – 16 มีนาคม 2567 ณ ห้องรัฐมนตรี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาความพร้อมของบุคลากรสู่การเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติและแนวคิดในการบริหารองค์กรเสมือนเป็นเจ้าของธุรกิจ เพื่อเชื่อมโยงวิสัยทัศน์และความคาดหวังขององค์กรไปสู่การวางแผน ถ่ายทอด และนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา รับจำนวนจำกัด 20 คน เท่านั้น

รายละเอียดคุณสมบัติผู้เข้าอบรม เป็นผู้บริหารระดับกลาง สามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมขั้นพื้นฐานได้ระยะเวลาอบรม เปิดอบรมวันเสาร์ วันละ 6 ชั่วโมง จำนวน 8 วัน (รวม 48 ชั่วโมง), ศึกษาดูงาน จำนวน 12 ชั่วโมง (ตามวัน เวลา ที่กำหนด) เริ่มอบรมวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 ค่าลงทะเบียนอบรมสมัครพร้อมจ่ายเงินมัดจำ 5,000.- บาท, สมัครก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ราคา 22,000.- บาท, สมัครหลังวันที่ 25 ธันวาคม 2567 ราคา 25,000.- บาท,สำหรับสถานประกอบการ สามารถนำค่าอบรมไปหักภาษีได้ 200% โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน https://forms.gle/UJ1X9BWxERfDde8L9 หรือ ตาม QR Code ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณชมพู 080 4918080 หรือ ID Line: @northcm.