ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จัดกิจกรรมโครงการ รณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน(คลิป)

เชียงใหม่ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จัดกิจกรรมโครงการ รณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน(คลิป)

7 มิถุนายน 2024
195   0

Spread the love

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ร่วมกับโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จัดกิจกรรมโครงการ รณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน โดยมีวิทยากร จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาบรรยายให้ความรู้


ที่ห้องประชุมชั้น 2 ตึก กายภาพ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดกิจกรรม โครงการ รณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน Happy Money, Happy Mind ทั้งนี้จากปัญหาทางเศรษฐกิจ และสังคมในประเทศไทย มีเหตุผลหนึ่ง มาจากการ ไร้ระเบียบวินัยทาง การเงิน ตั้งแต่ในระดับครัวเรือน ถึงระดับบริษัท ทั้งในธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ตลอดถึงธุรกิจ ขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการตอบแทนสังคม และประเทศชาติ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่ง ประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์และ 23 จังหวัดทั่วประเทศ ร่วมกัน จัดกิจกรรม การอบรม โครงการ “รณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน” ขึ้น เพื่อเป็นองค์กรณ์ต้นแบบ ดำเนินการเผยแพร่ การรณรงค์ให้เกิด กระแสการสร้าง วินัยทางการเงิน ให้แก่องค์กรสมาชิกหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในทุกระดับและ เพื่อเป็นการให้ความรู้ ด้านการวางแผนการเงิน และการสร้างวินัยการออม

โดยมีนายแพทย์ ประมุข อุณจักร ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ร่วมกับ นาง ธีรวัลย์ ประจันตะเสน นายกสมาคม สตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นประธาน ในการเปิด กิจกรรมฯ มี นางสาว มนัสวัฑฒก์ ซุติมา เป็นประธานโครงการ ฯ โดยมีแพทย์หญิง ญานิศา โพธิ์ฐิติรัตน์ จิตแพทย์ จากโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างความสุข และมี อาจารย์ กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข วิทยากร จากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย มาบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับการ บริหารจัดการ ทางการเงิน

ทั้งนี้เพื่อร่วมกันสร้าง ความชัดเจน และมีเป้าหมาย ในการกำหนดทิศทาง ของการวางแผน ทางการเงิน ของแต่ละท่าน ได้อย่างรอบคอบ มีความสุข และมีอนาคตที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ กับผู้เข้ารับการอบรม และสามารถนำไปขยายต่อยอด กับบุคคลในครอบครัว และสังคม โดยมี คณะกรรมการ สมาชิก สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ และบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม เข้ารับการอบรม