ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ดจัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติระดับตำบล

เชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ดจัดอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติระดับตำบล

16 กรกฎาคม 2020
692   0

Spread the love

อำเภอดอยสะเก็ดจัดอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 นำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือสังคม

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน และเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 13-15 กรกฏาคม 2563 มีจิตอาสาทั้ง 3 ตำบลเข้าร่วมในการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 150 คน โดยใช้สถานที่ที่หอประชุมอำเภอดอยสะเก็ดและสนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด เป็นสถานที่ฝึกอบรมตลอดทั้ง 3 วัน


นายอุดม อินคำ นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ กล่าวว่า เทศบาลตำบลแม่คือได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ของอำเภอดอยสะเก็ด ประกอบไปด้วยตำบลตลาดใหญ่ ,ตำบลแม่ฮ้อยเงิน และตำบลแม่คือ ถือว่าเป็นรุ่นที่ 2 ซึ่งหลังจบการอบรมก็จะได้รับมอบประกาศนียบัตรจากท่านนายอำเภอดอยสะเก็ด การอบรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 กรกฏาคม เป็นการอบรมทฤษฏี วันที่ 14 กรกฏาคม ก็เป็นการอบรมในภาคปฏิบัติ เกี่ยวกับการลุยดับไฟ โรยตัวลงที่สูง ส่วนในวันที่ 15 กรกฏาคม วันสุดท้ายก็จะเป็นการอบรมกู้ชีพกู้ภัย เพื่อให้อาสาสมัครจิตอาสาได้มีประสบการณ์ นำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยตำบลแม่คือเป็นแกนหลักในการอบรม มีผู้เข้าร่วมอบรมตำบลละ 50 คน รวม 150 คน ซึ่งอาสาสมัครจิตอาสาภัยพิบัติ


นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือกล่าวอีกว่า ผู้ฝึกอบรมฯ เมื่อจบหลักสูตรออกมา ก็จะออกมาช่วยเหลือสังคม ช่วยพัฒนาคูคลองที่เป็นการช่วยเหลือสังคม บางส่วนจิตอาสาเหล่านี้ก็จะไปร่วม สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ โดยเทศบาลตำบลแม่คือ ได้รับงบประมาณจะเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดยการประสานงานของนายอำเภอนายสะเก็ดและรองกิ่งกาชาดอำเภอดอยสะเก็ด ได้รับงบประมาณมา 1 แสนบาท ก็ได้อาศัยความช่วยเหลือจากจิตอาสาบริการ ไปช่วยรื้อบ้านสร้างบ้าน ซึ่งในวันนี้บ้านหลังดังกล่าวสร้างเสร็จแล้ว ใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ซึ่งงบประมาณที่ได้รับมา 1 แสนบาทเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ แต่การสร้างก็มีผู้มาร่วมไม่ว่าจะเป็นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่คือ ภาคประชาชน เอกชน และที่สำคัญได้รับความช่วยเหลือจากทหาร ป.พัน 7 ทหารกองพันพัฒนา อำเภอแม่ริม กองกำลังผาลาด นำกำลังพลมาช่วยในการก่อสร้างและร่วมบริจาค หิน-ดิน-ทราย กระเบื้องมุงหลังคา รวมมูลค่าการสร้างบ้านทั้งสิ้นเกือบ 2 แสนบาท แต่ใช้งบการสร้างบ้านเพียง 1 แสนบาทเท่านั้น นอกจากนั้นก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ ได้อนุมัติเงินให้กับผู้ยากไร้ซ่อมแซมบ้านนายเสรี ช่างการ เป็นเงิน 40,000 บาท และได้รับงบประมาณซ่อมแซมบ้านหลังละ 20,000 บาท อีกจำนวน 5 หลังในตำบลแม่คือ ดังนั้นการที่ดำเนินการซ่อมสร้างทั้งหมดนี้ ก็จะอาศัยจิตอาสาที่จะทำการอบรมครั้งนี้ เข้าไปสู่ตำบลและมาช่วยกันดำเนินงานเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและพี่น้องประชาชนมีความั่นคงในชีวิต ในความเป็นอยู่ ซึ่งตนเชื่อมั่นว่าจิตอาสาที่มาอบรมจะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติอย่างยิ่ง

ด้านจิรชาติ ซื่อตระกูล อำเภอดอยสะเก็ด เปิดเผยว่า การอบรมจิตอาสาภัยพิบัติระดับตำบลอำเภอดอยสะเก็ดนั้น เป็นการฝึกอบรมจิตอาสาพระราชทานจิตอาสาภัยบัติ ซึ่งเป็นข้อสั่งการตามแนวทางของรัฐบาล และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกันว่า การร่วมกันแก้ไขปัญหาสสาธารณภัยซึ่งมีหลายระดับ หากมีความรุนแรงนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นผู้สังการณ์ รองลงมาก็เป็นผู้ว่าฯ และนายอำเภอ ส่วนในระดับท้องที่บทบาทสำคัญก็จะมาอยู่ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกเทศบาล เป็นผู้อำนวยการป้องกันสาธารณภัยระดับพื้นที่ นอกจากจะเตรียมอุปรณ์ งบประมาณแล้ว สิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือให้พี่น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขป้องกันสาธารณภัยก็คือ การที่จะมีการฝึกอบรมบุคคลในระดับพื้นที่เช่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. อฟปร.หรือพนักงานของท้องถิ่น มาฝึกอบรมเทศบาลหรือ อบต.ละ 50 คน ซึ่งจริงแล้วจะมีการฝึกอบรมมาตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่ติดสถานการ์โควิส-19 จึงเลื่อนการอบรมมาในวันที่ 13-15 กค.นี้


สำหรับเป้าหมายเดิมของการฝึกอบรมก็เพื่อที่จะนำผู้ผ่านการฝึกอบรมก็จะเป็นกำลังหลักที่จะไปช่วยเหลือแก้ไขเรื่องไฟป่าหมอกควัน ซึ่งในช่วงมีนาคม-เมษายน จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนประสบปัญหาหมอกควันไฟป่า ทั้งนี้คำว่าสาธารณภัยก็ไม่จำกัดเฉพาะเรื่องหมอกควันไฟป่าแต่อย่างเดียว ภัยแบ่งออกเป็นหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น ดิน-น้ำ-ลม-ไฟ เช่นภัยที่ 1 ดิน ๆ โคลนถล่มหรือแผ่นดินไหว เป็นสาธารณภัยอย่างหนึ่งที่จิตอาสาภัยพิบัติต้องเข้าไปช่วยเหลือ ภัยที่ 2 คือน้ำ น้ำมากก็เกิดน้ำท่วม น้ำน้อยก็เกิดภัยแล้ง ถ้าน้ำคลำก็เป็นน้ำเสีย ภัยที่ 3 คือ ลม ๆ คือลมพายุ ภัยต่อมาไฟ คือไฟไหม้ และสุดท้ายคือภัยที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น สาธารณภัยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการระเบิดพลีชีพ รถแก๊สระเบิด รถไฟชนกันผู้โดยสารเสียชีวิตจำนวนมาก เฉพาะฉะนั้นก็เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยเฉพาะอาสาสมัครจิตอาสาภัยพิบัติ ซึ่งเป็นจิตอาสาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแก้ไขปัญหาสารธารณภัยทั้งหลาย ซึ่งกลุ่มต่างๆ เหล่านี้ มีการแบ่งหน้าที่กันทำไม่วาจะเป็นด้านการเตรียมการ ด้านการสนับสนุน ด้านอาหาร ด้านเผชิญเหตุ และด้านการช่วยเหลือ เยียวยา หลังภัยเกิดขึ้นแล้ว เป็นเรื่องที่พวกเรามีการเตรียมความพร้อมทุกภาคส่วน