ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้าผลิตผลการเกษตรภาคเหนือ

เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้าผลิตผลการเกษตรภาคเหนือ

30 กรกฎาคม 2020
677   0

Spread the love

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้าผลิตผลการเกษตร ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผลไม้และผลิตผลการเกษตรภาคเหนือ

ที่โรงแรมไอบีสสไตล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายณรงค์ พูลพิพัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้าผลิตผลการเกษตร ภายใต้โครงการยกระดับสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผลไม้และผลิตผลการเกษตรภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นการนำสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาต่อยอดด้านการเชื่อมโยงตลาด มาเสริมสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันทางด้านการตลาดของสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของจังหวัดภาคเหนือให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการตามโครงการและเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของจังหวัดภาคเหนือ


นายณรงค์ พูลพิพัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นโยบายรัฐบาลด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจพื้นฐานความดิดสร้างสรรค์ กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ ซึ่งสิ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เปรียบเสมือนแบรนด์ชุมชนเป็นการยืนยันและรับประกันคุณภาพสินค้า ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคด้วยมาตรฐานการผลิตและแหล่งที่มาได้อย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ซึ่งผู้ผลิตและผู้ค้าจะใช้ชื่อสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นี้เป็นเครื่องมือทางการตลาดส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่คุ้มค่า และนำเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไกลไปสู่ตลาดการค้าโลก กระทรวงพาณิชย์มีแนวทางการส่งเสริมสินค้าส่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นตามเป้าหมายโครงการฯ การส่งเสริมด้านการควบคุมสินค้าให้ได้คุณภาพ การส่งเสริมด้านการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวอีกว่า การจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้าผลิตผลการเกษตรภาคเหนือครั้งนี้ ก็จะช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าผลไม้และผลิตภัณฑ์การเกษตรภาคเหนือ สามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้านเชื่อมโยงตลาด โดยการสะท้อนความต้องการของผู้ประกอบการค้าในด้านผู้ซื้อไปยังผู้ผลิตให้มีความสอดคล้องกัน และนำไปสู่การเป็นคู่ค้ากันในอนาคตต่อไป


สำหรับโครงการยกระดับสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ผลไม้และผลิตผลการเกษตรภาคเหนือ มีกิจกรรมที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางอาชีพ โดยการส่งเสริมตลาดสำหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการค้าทั้งภายในและต่างประเทศ การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวหรือภาคบริการอื่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน รวมทั้งการเข้าถึงช่องทางการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชนได้