ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ม.แม่โจ้ MOU ร่วมบริษัทเอกชนศึกษาการนำกัญชงมาต่อยอดเชิงการแพทย์และพาณิชย์

เชียงใหม่ ม.แม่โจ้ MOU ร่วมบริษัทเอกชนศึกษาการนำกัญชงมาต่อยอดเชิงการแพทย์และพาณิชย์

24 กุมภาพันธ์ 2021
2262   0

Spread the love

ม.แม่โจ้ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท โครนิค เมดิเคิล จ ากัด ( Chronic Medical Co.,Ltd ) ว่าด้วยความร่วมมือ ด้านการวิจัย และใช้ประโยชน์จากกัญชงเพื่อการแพทย์อีกทั้งยังพัฒนาสาย พันธ์กัญชง และผลิตผลกัญชง ร่วมกับฟาร์มของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ภาคคีตะวิทยา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดร.สุรชัย ศาลิรัศ ผู้อำนวยการฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย นายพชร วงสาย ประธานบริหาร บริษัท โครนิค เมดิเคิล จำกัด นายพงศธร อภิรดี กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ นายกรวิชญ์ อัศวธีรสกุล กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการ พร้อมคณะเลขานุการฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่อมมือ ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน ตึกอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ว่าด้วยเรื่องการพัฒนา สายพันธ์กัญชง และใช้ประโยชน์จากกัญชงเพื่อการเเพทย์ และเชิงพาณิชย์ ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ จะร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับผลิตผล เพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด จากกัญชงเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ที่มีความสนใจ ทำการเกษตร
อย่างยั่งยืนตามปรัชญา ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้นำด้านการวิจัยเกี่ยวกับการเกษตรที่เป็นอันดับหนึ่งของเอเชีย

โครงการวิจัยและพัฒนากัญชงสายพันธ์ต่างประเทศจำนวน 3 สายพันธุ์ จากประเทศออสเตรเลีย โดยใช้ผึ้งเป็นตัวผสมเกสรของกัญชง และศึกษาคุณประโยชน์ของน้ำผึ้ง ในพื้นที่อำเภอพร้าวจำนวน 5 ไร่ เพื่อนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ ต่อไปในอนาคต อีกทั้งทางบริษัทมีเป้าหมายในการได้ทะเบียนรับรองสายพันธุ์ใหม่ในอนาคต เป็นสายพันธุ์ที่พัฒนามาเพื่อ แจกจำหน่ายและเป็นสายพันธ์ที่แข็งแรง มีการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว มีผลผลิตสูง และสามารถทนต่อ สภาพแวดล้อมและศัตรูพืชในประเทศไทย มีการต่อยอดจากผลงานวิจัยครั้งนี้ ไปสู่ By product ชนิดใหม่ที่จะเกิดขึ้น โดย ร่วมกันระหว่างภาคเอกชน และภาคคีตะวิทยาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้อีกด้วย


ทั้งนี้บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ยังมีสาระสำคัญ อนึ่งคือ ผู้ร่วมดำเนินงานได้เห็นชอบร่วมกันใน ความร่วมมือดำเนินการนำเข้า ผลิต ครอบครอง ขนส่ง จำหน่าย ส่งออก ศึกษา วิจัย และพัฒนาสายพันธ์กัญชงเพื่อรปะโยชน์ทางการแพทย์ซึ่งกัญชงอันถือว่าเป็นพืชสมุนไพรไทย ตามแนวทางของ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่7) พ.ศ. 2564 ที่เปิดโอกาสให้มีการขออนุญาตให้ประชาชนใช้กัญชงเพื่อประโยชน์ในการน าไปสู่เชิงพานิชย์ของสารCBD และ ประโยชน์ทาง การแพทย์ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการและชอบด้วยกฎหมาย โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็น สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน โดยการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอย่างสมดุลและยัง่ยืน


ทั้งมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลโดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและท้องถิ่น