ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ คุณภาพอากาศเช้าวันนี้ 17 จว.เหนือ มีไฟป่าหลายจุดทำให้หมอกควันเพิ่มขึ้น

เชียงใหม่ คุณภาพอากาศเช้าวันนี้ 17 จว.เหนือ มีไฟป่าหลายจุดทำให้หมอกควันเพิ่มขึ้น

27 กุมภาพันธ์ 2021
451   0

Spread the love

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่ 3 รายงานค่าคุณภาพอากาศเช้านี้ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ สภาพอากาศทางภาคเหนือ ลมตะวันตกในระดับบนพัดพาอากาศเย็นจากประเทศเมียนมาเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ จะทำให้มีอุณหภูมิลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียสในตอนเช้า เนื่องจากในช่วงนี้ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง บางพื้นที่มีอากาศนิ่ง มวลอากาศยกตัวได้น้อย ส่งผลให้การสะสมของฝุ่นละออง/หมอกควันมีเพิ่มขึ้น


ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ มีค่า PM 2.5 ระหว่าง 33 – 85 มคก./ลบ.ม.,ค่าPM 10 ระหว่าง 54 – 120 มคก./ลบ.ม. และค่า AQI ระหว่าง 41 – 187 มคก./ลบ.ม. ซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 20 พื้นที่ โดยสูงสุดที่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการบริหารจัดการเชื้อเพลิง การจุดไฟหาของป่า, การเผาเศษวัชพืช และการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร สถานการณ์ไฟป่าและจุดความร้อน 17 จังหวัด ประจำวันที่ 27 ก.พ. 64 มีจำนวน 1,228 จุด เกิดในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 641 จุด พื้นที่ป่าสงวนฯ จำนวน 491 จุด

ทั้งนี้ขอให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการควบคุมไฟป่าและการเผาในพื้นที่โล่งอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะจังหวัดตาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดแพร่และจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งพบจุดความร้อนจำนวนมาก ตลอดจนการเพิ่มการลาดตระเวนพื้นที่เฝ้าระวังและดับไฟ และส่งเสริมประโยชน์จากเศษวัสดุเพื่อลดการเผาในพื้นที่ทางการเกษตร ตลอดจนใช้มาตรการฉีดพ่นละอองน้ำ ขึ้นสู่อากาศ และฉีดล้างถนน เพื่อลดค่าฝุ่นละออง และเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ แก้ไขปัญหาหมอกควัน ที่สำคัญสร้างการรับรู้ให้ประชาชนดูแลสุขภาพในช่วงของสภาพอากาศที่เริ่มมีผลกระทบกับประชาชน