ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ กระทรวง อว. จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร “WINS”

เชียงใหม่ กระทรวง อว. จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง หลักสูตร “WINS”

28 กุมภาพันธ์ 2021
955   0

Spread the love

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)จัดทำโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หลักสูตรWINS พร้อมมอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือภัยพิบัติอื่นๆ ให้กับ 5 มหาวิทยาลัยในเครือข่าย ทปอ.

ที่โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการอุดมศึกษา ได้จัดทำโครงการ “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หลักสูตร WiNs ในระหว่างว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งมีคณะผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และการจัดเสวนาเรื่อง “วิกฤตฝุ่น จะแก้ก็แก้ได้”

ทั้งนี้จากคำกล่าวของ ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เผยว่า จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญ ทปอ.และสมาคม ทปอ. ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับมอบนโยบายการบริหารกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมว่า กระทรวง อว. เกิดขึ้นจากความตั้งใจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการให้อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย มาทำงานร่วมกันเพื่อที่จะเป็นกำลังหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ นั่นคือการสานพลังความร่วมมือและสร้างความเชื่อมโยงงานของสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานในกระทรวง อว. และหน่วยงานด้านการวิจัย เพื่อขับเคลื่อนงานของกระทรวง อว. ให้มีปรสิทธิภาพสูงสุด และสามารถทำงานร่วมกับภาคเอกชนได้ตามยุทธศาสตร์การนำวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนประเทศ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก

สำหรับหลักสูตร WINS ได้ถูกจัดทำขึ้นโดยที่มาของหลักสูตร WINS (WIN: Wise – ทันโลก ทันเทคโนโลยี , lnnovation -พัฒนานวัตกรรม, Network -สร้างเครือข่าย, Serving Society – รับใช้สังคม  มีเป้าหมายคือการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรซึ่งเป็นผู้ที่มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการพัฒนาสังคมและการศึกษาไทย

ในการจัดการแถลงข่าว “วิกฤตฝุ่น จะแก้ก็แก้ได้” โดย ศาสตราจารย์ นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ,ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตร WiNS นายกสภาวิศกร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีพิธีมอบหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือภัยพิบัติอื่นๆ ให้กับ 5 มหาวิทยาลัยในเครือข่าย ทปอ. ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง