ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และ นักเรียนเรียนนายสิบเหล่าราบ ประจำปี 2564

เชียงใหม่ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และ นักเรียนเรียนนายสิบเหล่าราบ ประจำปี 2564

21 มีนาคม 2021
968   0

Spread the love

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และ นักเรียนเรียนนายสิบเหล่าราบ ประจำปี 2564 ขั้นที่ 2 ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3

ตามที่ กองทัพบก ได้กำหนดให้การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าราบ ประจำปี 2564 ดำเนินการสอบแบบแยกการ ณ พื้นที่ของ กองทัพภาคที่ 1- 4 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด – 19 ซึ่งในส่วนของการสอบในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 นั้น ได้กำหนดให้มีการสอบในขั้นที่ 2 การทดภาควิชาการ สัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และตรวจประวัติ/หลักฐาน ในวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2564 โดยแบ่งสนามสอบออกเป็น 2 สนาม ได้แก่ สนามสอบที่ 1 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก และ สนามสอบที่ 2 ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ จังหวัดเชียงใหม่

ในส่วนของ สนามสอบที่ 1 พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 20 มี.ค. 64 เวลา 13.30 นาฬิกา พลตรี อุกฤษฏ์ นุตคำแหง รองแม่ทัพภาคที่ 3 (1) ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าราบ ประจำปี 2564 และให้กำลังใจแก่น้องๆ ผู้เข้ารับการทดสอบตั้งแต่ จุดคัดกรอง ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 จนถึงการทดสอบตามสถานีต่างๆ ซึ่งผู้ที่เข้ารับการทดสอบทุกคนต้องผ่านการคัดกรอง ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในการทดสอบของสนามสอบที่ 1 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้ารับการทดสอบรวมทั้งสิ้น 727 คน แบ่งเป็น พลเรือน 120 คน จะทำการทดสอบในวันที่ 20 มีนาคม 2564 และ ทหารประจำการ จำนวน 607 คน จะทำการทดสอบ ในวันที่ 21 มีนาคม 2564

ส่วนในสนามสอบที่ 2 พื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 13.30 นาฬิกา ของวันเดียวกัน พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 (2) ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนักเรียนนายสิบเหล่าราบ ประจำปี 2564 และให้กำลังใจแก่น้องๆ เช่นกัน ในส่วนของสนามที่ 2 พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการทดสอบรวมทั้งสิ้น 451 คน แบ่งเป็น พลเรือน 89 คน จะทำการทดสอบในวันที่ 20 มีนาคม 2564 และ ทหารประจำการ จำนวน 362 คน จะทำการทดสอบ ในวันที่ 21 มีนาคม 2564 ซึ่งทั้ง 2 สนามสอบในพื้นที่ของกองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบนั้น ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของกองทัพบกอย่างเคร่งครัด เพื่อคัดสรรให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ ตรงตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ ต่อไป