ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ม.แม่โจ้ ลงนามบันทึกข้อตกลงเรื่องการพัฒนาพลังงานทดแทน

เชียงใหม่ ม.แม่โจ้ ลงนามบันทึกข้อตกลงเรื่องการพัฒนาพลังงานทดแทน

24 มีนาคม 2021
828   0

Spread the love

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสมาคมผู้ประกอบการ และช่างพลังงานแสงอาทิตย์ในการพัฒนาบุคลากรช่าง และบริษัท ไทย ไบโอ แมททีเรียล เรื่องการพัฒนาพลังงานทดแทน


รองศาสตราจารย์ ด็อกเตอร์ วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนามความร่วมมือ กับนายพลกฤต กล่ำเครือ นายกสมาคมผู้ประกอบการ และช่างพลังงานแสงอาทิตย์ ความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน


มหาวิทาลัยแม่โจ้ ให้มีองค์ความรู้และความชำนาญ และความสามารถที่จะปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทันทีเมื่อจบการศึกษา ทั้งนี้เพื่อร่วมให้ความปรึกษา แนะนำ กำหนดทิศทางในการยกมาตรฐาน ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน ร่วมดำเนินการหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ และมีความชำนาญในด้านใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนการวิจัย ค้นคว้าวิชาการในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ จัดอบรมให้ความรู้ และฝึกงานในหลักสูตรสหกิจศึกษาในด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับสถานประกอบการที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ และร่วมดำเนินการ ขอการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นการรรับรองคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัยพลังงานทดแทน ซึ่งในสาขาวิชาชีพนี้ ยังขาดแคลนอีกเป็นจำนวนมาก ไม่พอกับความต้องการของตลาดที่มีการขยายโรงงาน และใช้พลังงานแสงอาทิตย์ทดแทน

โอกาสเดียว อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังได้ร่วม ลงนามความร่วมมือกับ นาย ฮิโร โยชิ โอซาวา ประธานกรรมการ บริษัท ไทยไบโอแมททีเรียล จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจการ ผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลให้กับหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมและชุมชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เน้นการแปรรูปไม้ไผ่ เพื่อการผลิตถ่านชีวภาพคุณภาพสูง โดยใช้เทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นทั้งนี้เพื่อร่วมกันค้นคว้า วิจัยทดสอบและสาธิตเพื่อพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม งานวิจัยและผลิตภัณฑ์ แบบให้สามารถเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม เชิงพาณิชย์ และร่วมมือในด้านวิชาการ และส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานทดแทน ส่งเสริมการผลิตบัณฑิต เพิ่มทักษะทางวิชาชีพ การปรับวุฒิการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ระยะเวลาความร่วมมือ 4 ปี