ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง​ ทต.บ้านแปะ พันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ ลงพื้นที่พร้อมทีมงาน ขอคะแนนเสียงตลาดนัดวันศุกร์

เชียงใหม่ โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง​ ทต.บ้านแปะ พันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ ลงพื้นที่พร้อมทีมงาน ขอคะแนนเสียงตลาดนัดวันศุกร์

26 มีนาคม 2021
702   0

Spread the love

โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง ทต.บ้านแปะ พันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ ลงพื้นที่พร้อมทีมงาน ขอคะแนนเสียงตลาดนัดวันศุกร์ อาสารับใช้พี่น้อง “สานงานต่อ ก่องานใหม่” กลุ่มนำพลังบ้านแปะ

วันที่ 26 มี.ค.64 ที่ตลาดนัดวันศุกร์ข้าง เทศบาลตำบลบ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ ผู้สมัครชิงนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านแปะ “กลุ่มนำพลังบ้านแปะ” พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแปะ ทั้ง 2 เขต ลงพื้นที่ขอคะแนนเสียง ชาวบ้าน พ่อค้า- แม่ค้า พร้อมชูนโยบายเร่งด่วน ดำเนินการโครงการ 1 ตำบล 1 โรงเรียนเทศบาล, จัดตั้งศูนย์บริการและฝึกอบรมผู้พิการประจำตำบล, จัดทำเอกสารที่ดินรายแปลงสู่สิทธิ์ที่ยั่งยืน, จัดตั้งโครงการตำบลเทคโนโลยี (ตำบลอัจฉริยะ) และขยายการให้บริการศูนย์กู้ชีพกู้ภัยให้ทั่วถึง

นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ เปิดเผยว่า ในด้าน นโยบายด้านการบริหารงาน ส่งเสริมการปกครองโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงานเทศบาลและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น, จัดระบบการบริหารงานอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบขอข้อมูลจากศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล, ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้รวมทั้งบุคลากรของทางเทศบาลเพื่อให้การบริการประชาชน ได้ด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดำเนินการแก้ไขปัญหาของประชาชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของปัญหา

นโยบายด้านการศึกษา ส่งเสริมจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลประจำตำบลเพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐาน, สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนเทศบาล, สนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆตามความสนใจของประชาชนและเยาวชนอาทิเช่นด้านกีฬา, ส่งเสริมการจัดการขยะของโรงเรียนให้ผู้เรียนมีรายได้ ขณะเรียนและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กให้มีมาตรฐานและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง

ในด้านนโยบายเศรษฐกิจการส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว ส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน OTOP จากรุ่นสู่รุ่น และผลักดันการขายออนไลน์ ส่งเสริมและจัดตั้งร้านค้าชุมชนให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของตำบล โบราณสถาน และวัฒนธรรมของตำบล เพื่อให้เกิดรายได้สู่ท้องถิ่น และถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ตำบลให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ส่งเสริมการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและฟื้นฟูส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตและชาติพันธุ์ ในส่วนของนโยบายด้านการบริการประชาชนจัดตั้งศูนย์กู้ชีพกู้ภัยเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในตำบลจัดหารถดับเพลิง รถพยาบาล ร่วมไปถึงจัดหาบุคลากรเพื่อให้พอเพียงต่อการให้บริการแก่พี่น้อง?ประชาชน? บริการโต๊ะเก้าอี้ในการจัดการงานพิธีการต่างๆ ในตำบล ในส่วนของนโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน จัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่น ถนน ประปา ไฟฟ้าส่องสว่างให้ทั่วถึง จัดการแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค โดยประชาชนมีส่วนร่วม รวมไปถึงการประสานงานขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร

นโยบายด้านเทคโนโลยีและการประชาสัมพันธ์ปรับปรุงการให้บริการของเทศบาล ด้วยกันนำเทคโนโลยีมาปรับใช้เช่นการเสียภาษีออนไลน์การยื่นเรื่องร้องเรียนผ่านทางออนไลน์ มีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยและมีความสุขในการดำรงชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงระบบ Wifi ให้ดียิ่งขึ้น สนับสนุนการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามจุดสำคัญของชุมชนเพื่อให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน และจัดทำโครงการเทศบาลโปร่งใส มีการถ่ายทอดสดการประชุมในวาระโอกาสพิเศษงานสำคัญ

นโยบายด้านสาธารณสุข พร้อมสานต่อนโยบายการดูแลผู้ป่วยติดเตียงและเพิ่มการดูแลให้มากขึ้นจัดตั้งศูนย์บริการผู้พิการตำบลบ้านแปะ จัดตั้งชมรมผู้พิการและจัดจ้างผู้ดูแลผู้พิการที่ช่วยเหลือตัวเองได้ ในตำแหน่งพี่เลี้ยงผู้พิการของศูนย์ผู้พิการตำบลบ้านแปะ มีการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพผู้พิการตามศักยภาพโดยผ่านสมาคมผู้พิการแห่งประเทศไทย และส่งเสริมการจัดการขยะอย่างยั่งยืนเช่นจัดตั้งโครงการขยะทองคำเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างอาชีพ ในด้านนโยบายทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จัดตั้งเทศบาลบัญญัติ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตำบลบ้านแปะ อย่างมีส่วนร่วมการใช้ประโยชน์ที่ดินทำกินภายใต้กรอบของความยั่งยืน การเช่าที่ดินภายในเครือข่ายตำบลบ้านแปะ ให้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการลุ่มน้ำ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านรวมไปถึงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นายพันธ์ศักดิ์ แก้วสุดใจ กล่าวในตอนท้ายว่า ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ในพื้นทึ่เขตเทศบาลตำบลบ้านแปะ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ให้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง และขอฝาก “กลุ่มนำพลังบ้านแปะ” ขออาสา “สานงานต่อ ก่องานใหม่” เพื่อพัฒนาพร้อมแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนในตำบลบ้านแปะ นำตำบลบ้านแปะสู่เมืองอัจฉริยะในทุกๆ ด้าน.