ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการ ปลูกป่า-ปลูกธรรม มจร. มรดกพ่อ-มรดกพุทธ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เชียงใหม่ จัดกิจกรรมโครงการ ปลูกป่า-ปลูกธรรม มจร. มรดกพ่อ-มรดกพุทธ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

28 กรกฎาคม 2021
988   0

Spread the love

จัดกิจกรรมโครงการ “ปลูกป่า-ปลูกธรรม มจร. มรดกพ่อ-มรดกพุทธ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

ณ บริเวณพื้นป่ามหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (ดอยสะเก็ด) นายกิตติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอดอยสะเก็ด พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาพรัฐและเอกชน ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา“ปลูกป่า-ปลูกธรรม มจร. มรดกพ่อ-มรดกพุทธ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

สืบเนื่องจากการประสานงานของคณะนิสิตจิตอาสามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตเชียงใหม่ ร่วมกับแกนนำเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนท้องถิ่นลุ่มน้ำแม่กวง ซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณดำเนินโครงการนเนื่องมาจากพระราชดำริ แห่งองค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวนหลายโครงการ ด้วยทางกรมป่าไม้ ได้มอบพื้นที่ทำประโยชน์เพื่อการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยฯ จำนวน 906 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กวงแห่งนี้เช่นกันคู่ขนานกับการใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษา ศาสนา ด้วยการบริหารจัดการพื้นที่บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังกล่าวแล้ว ภารกิจสำคัญอีกสิ่งหนึ่งคือ การอนุรักษ์พื้นฟูดูแล สภาพนิเวศของผืนป่าให้เกิดความสมดุล สนองตามพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด”ขององค์ในหลวงรัชกาลที่ 10 รวมถึงการผลักดันให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชาวบ้าน ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมซนท้องถิ่น และสร้างเสริมสุขภาพ ของประชาชนด้วยสมุนไพรไทย ตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงไป สู่อนาคตของโลกยุคใหม่อันใกล้นี้อย่างมีส่วนร่วม

ทางเครือข่ายจิตอาสา ประกอบด้วยเครือข่ายหลายภาคส่วน จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมการปลูกป่า-ปลูกธรรมฯ ณ ผืนป่ามจร.แห่งนี้ขึ้น ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจาก คณะสังฆาธิการ,คณะอาจารย์ๆ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, สมาคมศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน กลุ่มนิสิต มจร.วิทยาเขตเชียใหม่ (ห้องเรียนดอยสะเก็ด) คณะสงฆ์ศูนย์เผยแผ่ปฏิบัติธรรม เครือข่ายอาสาสมัครกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 33 ดอยสะเก็ด ชมรมชาติพันธุ์ จิตอาสา พี่น้องประชาชนพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หน่วยงานราชการท้องถิ่น ภาคเอกชน,ภาคประชาสังคมในและนอกพื้นที่