ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ เทศบาลตำบลเชิงดอย สั่งยุติดการขุดดินหลังทำผู้ประกอบการทำผิดสัญญา

เชียงใหม่ เทศบาลตำบลเชิงดอย สั่งยุติดการขุดดินหลังทำผู้ประกอบการทำผิดสัญญา

16 ตุลาคม 2021
1483   0

Spread the love

เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งให้ผู้ประกอบการบ่อดินในพื้นที่บ้านโพธิ์ทองเจริญ ยุติการดำเนินขุดหรือถมดินหลังพบว่า เข้ามาทำการขุดดินหรือถมดินเกินกว่าระยะเวลาที่ได้เทศบาลรับอนุญาตตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการต่อสัญญา


โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งให้หยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดิน ตามมาตรการ 29 วรรคหนึ่ง (กรณีที่มีผู้ร้องขอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น)

จากเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลเชิงดอย ได้แจ้งมายังผู้ขุดดินด้วยปรากฏว่า มีการกระทำขุดดินหรือถมดินโดยระยะเวลาเกินกำหนดจากที่ได้รับการอนุญาตแล้วเสร็จภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 และขุดดินหรือถมดินผิดแบบแปลนตามในอนุญาตเลขที่ 11/2563 ออกให้เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563บ้านโพธิ์ทองเจริญ หมู่ 2 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ และได้มีผู้ได้รับความเสียหาย หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า อาจได้รับความเสียหายจากการขุดดิน-ถมดิน อันไม่ปฏิบัติตามมาตรา 20 มาตรา 24 หรือ มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 ร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้หยุดการขุดดิน-ถมดินนั้น และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้สั่งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบที่ขุดดิน/ถมดินดังกล่าว และรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว เห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นจากการขุดดินนั้น

อาศัยอำนาจตามมาตราในมาตรา 29 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พศ.2543 ให้ท่านดำเนินการต่อไปนี้
(ก) หยุดการขุดดิน/ถมดิน ตั้งแต่งบัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามมาตรา 20 มาตรา 24 หรือมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติการจุดดินและถมดืน พ.ศ.25432
(ข) จัดการป้องกันความเสียหายอันเกิดที่อาจเกิดขึ้น/จัดแก้ไขการขุดดิน/ถมดิน ให้เสร็จภายใน 30 วัน หากไม่ดำเนินการตาม(ก) หรือพ้นกำหนดตาม(ข) แล้วจะดำเนินการตามกฏหมายต่อไป ลงชื่อว่าที่ร้อยตรีอภิพงศ์ คงสัมพันธ์ รองรายกเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย


ประกาศคำสั่งไว้ในที่เปิดเผยและได้เห็นได้ง่าย ณ บริเวณที่มีการขุดดิน/ถมดิน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564