ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ เปิดอย่างเป็นทางการ งานเกษตรแม่โจ้ (ออนไลน์)

เชียงใหม่ เปิดอย่างเป็นทางการ งานเกษตรแม่โจ้ (ออนไลน์)

26 ธันวาคม 2021
844   0

Spread the love

เปิดงานเกษตรแม่โจ้ออนไลน์ 2564 Kaset Fair @Maejo 2021 >>Next normal “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน” (วิถีใหม่) Smart Agricultural Innovation for Sustainability ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-29 ธันวาคม 2564

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรแม่โจ้ออนไลน์ 2564 Kaset Fair @Maejo 2021 >>Next normal “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน” (วิถีใหม่) Smart Agricultural Innovation for Sustainability ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-29 ธันวาคม 2564 โดยมี นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงาน โอกาสนี้ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับและเที่ยวชมงาน ณ แปลงสาธิตพืชผัก มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครบรอบ 87 ปี และการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบอุดมศึกษาภายใต้กรอบนโยบายของกระทรวงในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายและเป็นไปตามยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ปีที่ 100 (2477-2577) การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต สร้างสังคมแห่งการ “กินดี” “อยู่ดี” และ “มีสุข” เผยแพร่องค์ความรู้ทางการเกษตรสู่สาธารณชน อันเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยด้านการบริการวิชาการและงานวิจัยต่างๆให้ได้รับการต่อยอด รวมถึงเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และส่งเสริมเครือข่ายของมหาวิทยาลัยทุกภาคส่วนให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม เศรษฐกิจและชุมชนในทุกมิติ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้และการปฏิบัติงาน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมงานเกษตรแม่โจ้ในครั้งนี้”

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว.ประธานในพิธี กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจน มุ่งเน้นด้านการเกษตร ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบอุดมศึกษาภายใต้กรอบนโยบายของกระทรวงในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) มีการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ชุมชน และการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ต่างๆ ที่เหมาะสมแก่ประชาชน เกษตรกร องค์กร ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ผ่านการจัดงานเกษตรแม่โจ้ (ออนไลน์) 2564 ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในภาพรวมอย่างยั่งยืน”

ด้าน นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า “จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือนเชียงใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ และมีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราว วิวัฒนาการ องค์ความรู้ต่างๆ สู่สาธารณชน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากให้แก่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้เป็นอยางดี อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองแบบยั่งยืน ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมของประเทศโดยรวมให้ดียิ่งขึ้น ขอเป็นกำลังใจให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้พัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน เป็นแหล่งองค์ความรู้และเป็นเสาหลักสำคัญด้านการทำงานร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป”

งานเกษตรแม่โจ้ออนไลน์ 2564 Kaset Fair @Maejo 2021 >>Next normal “นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน” (วิถีใหม่) Smart Agricultural Innovation for Sustainability จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 29 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติผ่านระบบออนไลน์ การจัดแสดงแปลงสาธิตพืช สัตว์ ประมง พร้อมเที่ยวชมผ่าน Virtual Reality https://kasetmaejo2021.mju.ac.th การแสดงนวัตกรรมทางการเกษตรด้านพืช สัตว์ ประมง การฝึกอบรมสัมมนาวิชาชีพและหลักสูตรอบรมระยะสั้น งาน 45 ปีคณะผลิตกรรมการเกษตร “นวัตกรรมเกษตรยุคใหม่ อาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ” และการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ พร้อมจัดส่งถึงบ้าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง FB Page : งานเกษตรแม่โจ้ (ออนไลน์) 2564 https://www.facebook.com/kasedmaejo โทรศัพท์ 0 5387 3017