ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ ผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวก้อย สสส. และทัองถิ่นดอยหล่อระดมสมองบริหารจัดการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบครบวงจร

เชียงใหม่ ผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวก้อย สสส. และทัองถิ่นดอยหล่อระดมสมองบริหารจัดการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบครบวงจร

7 เมษายน 2022
453   0

Spread the love

ผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวก้อย สสส. และทัองถิ่นดอยหล่อระดมสมองบริหารจัดการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบครบวงจร

วันที่ 3 เมษายน 2565 – เชียงใหม่ นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นายฑิฆัมพร ยะลา ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ และ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุน และนายประกาศิต กายะสิทธิ์ รองผู้จัดการกองทุน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่าย นายแพทย์พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสาธารณสุข นายชัชวาล ฉายะบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย นายวิชัย อินต๊ะโน ปลัดเทศบาลตำบลสองแคว ผู้บริหารระดับสูงของกรมกิจการผู้สูงอายุ ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อการจัดการเครือข่ายภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง และภาคใต้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน ตลอดจนนักวิจัยและวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กว่า 100 คน ระดมสมองเพื่อเตรียมการพัฒนาสังคมสูงวัย ความต้องการ และแนวทางการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ ณ เทศบาลตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่


นายกมลธรรม กล่าวว่า จากที่ทุกหน่วยงานตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบ กลไก และบริการสาธารณะที่เอื้อต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมการเตรียมสังคมให้มีความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัยก็ได้ระดมกันหาแนวทางเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ปัญหาและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในทุกๆด้านทั้ง สภาพสังคม เศรษฐกิจ สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีความต่อเนื่อง ก่อให้เกิดระบบการดูแล การบริการ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ในวันนี้จึงได้ระดมสรรพกำลังกันมาร่วมกันระดมสมองหาจุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อพัฒนาทั้งเชิงวิชาการและพฤติกรรมของผู้สูงอายุ รวมถึงจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับชาติเพื่อพัฒนาบทบาทของหน่วยงานต่างๆที่จะต้องนำไปปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและสังคมสูงวัยต่อไป และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบเชิงประจักษ์ ได้เยี่ยมชมกลุ่มส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุกลุ่มต่าง ๆ อาทิ กลุ่มดอกไม้ผ้าใยบัว กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ กลุ่มยาหม่องสมุนไพร กลุ่มผ้ามัดย้อม กลุ่มผลิตผ้าเช็ดเท้า กลุ่มการจัดการอาหารในชุมชน เช่น การคัดแยกขยะมูลฝอย การทำปุ๋ยใบไม้ การเลี้ยงไส้เดือนดิน การทำน้ำหมักชีวภาพ กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ กลุ่มแปรรูปอาหารพื้นเมืองคาว-หวาน รวมถึงการบริหารจัดการชุมชนกองทุนหมู่บ้าน และธนาคารชุมชนของเทศบาลตำบลสองแคว เป็นต้น เพื่อเรียนรู้นำไปต่อยอดขยายผลสนับสนุนการสร้างรายได้ให้เกิดกับผู้สูงวัย เศรษฐกิจชุมชน รวมถึงจัดการสิ่งแวดล้อมในแต่ละชุมชน


นายกมลธรรม กล่าวต่อว่า กระบวนการต่อไปสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ และสสส. เชื่อมประสานเพื่อแก้ไขปัญหา ข้อจำกัดและเงื่อนไขในการดำเนินการขององค์กรในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อครอบคลุมทุกมิติทั้งเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม สุขภาพ และสังคมอย่างเป็นรูปธรรม “ผู้สูงอายุเปรียบเสมือนแหล่งความรู้ ความชำนาญ และเป็นผู้ธำรงไว้ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม และเป็นสายใยหลักของครอบครัวด้วยความที่เป็นบุคคลสำคัญและมีคุณค่าต่อสังคมเป็นอย่างมาก ในวันที่ 13 เมษายนของทุกปีจึงเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี และมีความสุขโดยเฉพาะความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างผู้สูงอายุและลูกหลานในครอบครัว” นายกมลธรรม กล่าวทิ้งท้าย