ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ สนับสนุนงานสืบอีต สานฮอย ป้าเวณีปี๋ใหม่เมือง อำเภอดอยสะเก็ด ประจำปี 2565 (คลิป)

เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่ สนับสนุนงานสืบอีต สานฮอย ป้าเวณีปี๋ใหม่เมือง อำเภอดอยสะเก็ด ประจำปี 2565 (คลิป)

17 เมษายน 2022
991   0

Spread the love

อบจ.เชียงใหม่ สนับสนุนงานสืบอีต สานฮอย ป้าเวณีปี๋ใหม่เมือง อำเภอดอยสะเก็ด ประจำปี 2565

เมื่อเวลา 09.09 น.วันที่ 17 เม.ย.2565 ที่ลานน้ำพุวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดงานสืบอีต สานฮอย ป้าเวณีปี๋ใหม่เมือง อำเภอดอยสะเก็ด ประจำปี 2565 โดยมีพระเดชพระคุณพระราชโพธิวรคุณ ดร.เมธาจารย์ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด เจ้าอาวาสวัด พระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง ต้อนรับขบวนแห่สงกรานต์จากชาวบ้าน นำโดยคุณแม่อิ่นแก้ว ชัยศรี ประธานผู้สูงอายุอำเภอดอยสะเก็ด ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ นำหน่วยงานส่วนราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น – ท้องที่ จำนวน 14 ตำบล 112 หมู่บ้าน หน่วยงานภาคเอกชน แห่เครื่องสักการะและศิลปวัฒนธรรมล้านนา ตามตฮอยป้าเวณีปีใหม่เมือง เริ่มเดินขบวนจากอาคารแม่วรรณี เข้าสู่บริวเณงาน(ลานน้ำพุ)ในวัด

พระเดชพระคุณพระราชโพธิวรคุณ ดร.เมธาจารย์ เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด ให้พรปี๋ใหม่กับผู้มาร่วมงานสงกรานต์ จากนั้นนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน กล่าวต้อนรับโดยนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด คุณแม่อิ่นแก้ว ชัยศรี ประธานผู้สูงอายุอำเภอดอยสะเก็ด ตัวแทนนายสุรศักดิ์ โอสถิตพร ประธานชมรมผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และคุณศรีนวล ไทยตัน นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่อำเภอดอยสะเก็ด เครือข่ายสภาวัฒนธรรมทุกองค์กร ทุกกลุ่มในอำเภอดอยสะเก็ด และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมาร่วมงานประมาณ 100 คน

ช่วงเปิดงาน นางวิภาวัลย์ ประธานเปิดงานลั่นฆ้องชัยเปิดงาน 3 ครั้ง(กลองสะบัดชัยบรรเลง) จากนั้นชมฟ้อนถวานสงกรานต์ และตามด้วย พระเดชพระคุณพระราชโพธิวรคุณ มอบพระแด่ประธานในพิธี จากนั้นประธานในพิธีได้ฉีดน้ำกระบอกน้ำไม้ไผ่เปิดงานร่วมกันผู้มาร่วมงานบนเวที และถ่ายภาพร่วมกัน พิธีการต่อจากนั้นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนการจัดงาน ให้ อปท.ในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 14 ตำบล


นางสุมาลี สุกันธา ประธานสภาวัฒนธรรม อ.ดอยสะเก็ด กล่าวว่า งานสืบฮีต สานฮอยป่าเวณีปีใหม่เมืองอำเภอดอยสะเก็ดประจำปี 2565 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.เชียงใหม่จำนวนเงิน หนึ่งแสนบาท มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีอันดีงามให้กว้างขวางยิ่งขึ้น, เพื่อส่งเสริมและสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองให้คงอยู่ต่อไป, เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้สืบเนื่องต่อไป, เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเยาวชนและประชาชนทั่วไป และเพื่อร่วมถ่ายทอดต่อยอดวิถีวัฒนธรรมตามภูมิปัญญาของท้องถิ่น, เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตามนโยบายของภาครัฐ ด้วยวิถีชีวิตของคนในชุมชนดอยสะเก็ดจากเดิมเป็นชาวเกษตรกรรม มีชนชาติพันธุ์ที่หลากหลาย อาทิ ไทญวน ไทลื้อ ไทเขิน ไทใหญ่ ฯลฯ มีความรักสามัคคี และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ ศิลปวัฒนธรรมล้านนาแบบผสมผสาน ทั้งภาษาพูด เครื่องแต่งกาย อาหาร การแสดง จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นวิถีวัฒนธรรมที่มีคุณค่ายิ่ง ควรได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป


การจัดงานครั้งนี้ มีการประกวดขบวนแห่เครื่องสักการะ และแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อแสดงให้เห็ยถึงจารีตประเพณีดั้งเดิม และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนที่หลากหลาย มีการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ อาหารพื้นบ้าน งานประดิษฐ์ใบตอง งานจักสาน การตัดตุง, การทำต้นผึ้งต้นดอกต้นเทียน ฯลฯ มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อาทิ การฟ้อนรำ การขับร้องจ๊อย ซอ ค่าวฮ่ำ การแสดง กลองมองเซิง กลองสะบัดชัย และการประกวดแข่งขันก่อเจดีย์ทราย การสานราชวัตร และการปั่นปอนพื้นเมือง เป็นต้น ก่อนปิดงานได้ประกอบพิธีคารวะดำหัวพระสังฆาธิการ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ อำเภอดอยสะเก็ด เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี