ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่จัดอบรมให้ความรู้ การทำธุรกิจสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพให้กับสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ (คลิป)

เชียงใหม่ อบจ.เชียงใหม่จัดอบรมให้ความรู้ การทำธุรกิจสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพให้กับสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ (คลิป)

14 สิงหาคม 2022
351   0

Spread the love

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมให้ความรู้ การทำธุรกิจสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพให้กับสตรีในจังหวัดเชียงใหม่

ที่สมาคมฮากกา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรม อาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรีจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มผู้นำสตรี ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอสารภี จำนวน กว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีการเชิญวิทยากรที่ทรงความรู้ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายให้ความรู้ ในเรื่องการเรียนรู้มุ่งสู่ตลาดออนไลน์ และการทำธุรกิจสมัยใหม่ จากโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว เพื่อให้กลุ่มสตรีที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และนำไปต่อยอดในกลุ่มขยายความรู้ ให้ขยายวงกว้างมากขึ้น เป็นการขยายโอกาส ในการประกอบอาชีพในยุค 2022 เนื่องจากหลายคนเป็นกลุ่มผู้สูงวัย อาจจะยังไม่มีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ หรือเทคนิคต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ให้มีคุณภาพดีขึ้น และยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

นอกจากนั้น ยังมีการบรรยายความรู้ บทบาทสตรีกับครอบครัว โดยนาย โกวิทย์ พิริยะอานันต์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนาย จักรพล ตั้งสุทธิธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ มาบรรยายความรู้ บทบาทสตรีกับเมืองเชียงใหม่ ซึ่งการอบรม มีไปจนถึงวันที่ 17 สิงหาคม2565