ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตรจัดงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยี ภาคเหนือตอนบน ฉลองครบรอบ 50 ปี (คลิป)

เชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตรจัดงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยี ภาคเหนือตอนบน ฉลองครบรอบ 50 ปี (คลิป)

15 กุมภาพันธ์ 2023
284   0

Spread the love

กรมวิชาการเกษตรจัดงาน ถ่ายทอดเทคโนโลยี ภาคเหนือตอนบน ฉลองครบรอบ 50 ปี อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ เพื่อขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยยกระดับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบตีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจาก นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิซีเปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคเหนือตอนบน นวัตกรรมพืชพร้อมใช้ พัฒนาเกษตรกรไทยยั่งยืน”ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2566คาดเกษตรกรร่วมงานกว่า 2,000 ราย

โอกาสนี้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัยยกระดับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย ยกระดับการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ตลาดผักผลไม้ปลอดภัยตามมาตรฐาน GAP และ Organic Thailand, จริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่, ตลาดช่วงเกษตรอินทรีย์ และ ลาดนัดกษตรสีเขียวศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เช่น การปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง ที่มีความโดดเด่นสวยงาม ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชม โดยขยายพื้นที่ปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ให้ได้อย่างน้อยปีละ 10,000 ดัน เพิ่มพื้นที่สีเขียว ทั้งยังเป็นการลดฝุ่นควัน PM 2.5 ซึ่งมักจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกๆ ปี ในปลายฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน

การผลิตพืชที่ให้ได้ผลผลิตทีดีมีคุณภาพ กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินภารกิจทั้งทางด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐาน แสะการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสินค้าเกษตรสร้างแรงจูงใจเชิงบวกแก่กลุ่มเกษตรกร จนได้รับการรับรองแหล่งผลิตพืชจนได้รับมาตรฐาน GAP จำนวน 13,859 ราย พื้นที่ 138,387 ไร่ และ รับรองแปลงผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน 119 ราย พื้นที่ 1,809 ไร่

ในส่วนของงานถ่ายทอดเทคโนโลยีภาคเหนือตอนบน นางสาวจงรัก อิ่มใจ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 กล่าวว่า สวพ 1.และหน่วยงานเครือข่ายกรมวิชาการเกษตรในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการต่าง ๆ ที่น่าสนใจเป็นอันมาก โดยภายในงานได้แบ่งกิจกรรมออกเป็นโซนต่างๆ ดังนี้

โซนที่ 1 เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิตและแปรรูป
โขนที่ 2 นวัดกรรมกาแฟอะราบิกาครบวงจรสู่ระดับสากล
โอนที่ 3 ชีวภัณฑ์กำวหน้า ลดพึ่งพาสารเคมี
โซนที่ 4 มุ่งสู่ BCG ด้วยปุ๊ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ
โขนที่ 5 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบพืชด้วยนวัดกรรมการผลิตพืชไร่
โซนที่ 6 มุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านเมล็ดพันธุ์พืชขตร้อนระดับโลก
โจนที่ 7 ยกระดับมาดรฐานการผลิตพืชเพื่อการส่งออก และเพิ่มศักยภาพพืชท้องถิ่นด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรวางแผนลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)กับหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น จังทวัดเชียงใหม่ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (ThaipAN) ในการจัดหาช่องทางจำหน่ายสินค้เกษตรที่มั่นคงเพิ่มมูลค่าผลผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตสัมปลอดภัย นำร่องในพื้นที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงการผลิตพืชผักปลอดภัย นำช่องในพื้นที่จังทวัดนครปฐม ให้สามารถยกระดับสินค้าเกษตรให้กับผู้บริโภคได้มีโอกาสเข้าถึงสินค้าเกษตรปลอดภัยได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

“นับเป็นเรื่องน่ายินตีและเหมาะสมอย่างยิ่ง ที่หน่วยงานได้ร่วมกันดำเนินการจัดงานเพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่กรมวิชาการเกษตรก่อตั้งครบ 50 ปี อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานของกรมวิชาการเกษตรที่ได้ผลิตงานวิจัยต้านพืช และเทคโนโลยีการเกษตรที่มีคุณค่า ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตรของประเทศเป็นจำนวนมาก เป็นการกระตุ้น เร่งเร้าให้หน่วยงานต่าง ๆ หาทางเร่งรัดช่วยเหลือเกษตรกรให้เรียนรู้ และมีความเข้าใจ ในกระบวนการผลิตพืชที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่และคุ้มค่กับการลงทุน โดยได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ ” อธิบตีกรมวิชาการเกษตรกล่าว