ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ พ่อเมืองเชียงใหม่ นำจิตอาสาร่วมพัฒนาหนองบัวพระเจ้าหลวง พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน จำนวน 90 ชุด

เชียงใหม่ พ่อเมืองเชียงใหม่ นำจิตอาสาร่วมพัฒนาหนองบัวพระเจ้าหลวง พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน จำนวน 90 ชุด

23 กุมภาพันธ์ 2023
937   0

Spread the love

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับพี่น้องประชาชนจิตอาสาชาวดอยสะเก็ด ช่วยกันพัฒนาหนองบัวพระเจ้าหลวงและบริเวณโดยรอบให้มีความสะอาด แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย และฟื้นฟูสภาพหนองน้ำให้คืนความสวยงามแก่หนองบัวพระเจ้าหลวง พร้อมประธานเปิดกิจกรรมมอบเมล็ดพันธุ์พระราชทาน จำนวน 90 ชุด ตาม”โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง”เทศบาลตำบลเชิงดอย

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้อำนวยการจิตอาสาประจำจังหวัด จะนำจิตอาสาพระราชทาน และจิตอาสาภาคประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำดี ด้วยหัวใจ ภายใต้โครงการ “รวมใจจิตอาสา พัฒนาหนองบัวพระเจ้าหลวง” โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ร่วมกันขุดลอกคลองส่งน้ำเข้าหนองบัวพระเจ้าหลวง โดยมุ่งเน้นให้คลองส่งน้ำสามารถนำน้ำจากคลองชลประทานแม่กวง และแหล่งน้ำจากธรรมชาติอื่นๆ เข้ามาสู่ยังหนองบัวได้อย่างสะดวก ใช้น้ำดีไล่ น้ำเสีย การหมักน้ำจุลินทรีย์/ปั้นก้อนจุลินทรีย์ โดยจะนำน้ำจุลินทรีย์และก้อนจุลินทรีย์ ไปโยนในหนองบัวเพื่อฟื้นฟูสภาพน้ำในหนองบัวให้ดีขึ้นตามลำดับ การปรับภูมิทัศน์รอบ ๆ หนองบัว โดยเน้นในเรื่องการเก็บขยะรอบ ๆ บริเวณหนองบัวพระเจ้าหลวง เพื่อให้ภูมิทัศน์โดยรอบสะอาด สวยงาม

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีพี่น้องจิตอาสา ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมถึงนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกว่า 900 คน และยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ ในการสนับสนุนเครื่องดื่มและอาหารสำหรับการจัดกิจกรรม ภายใต้ชื่อโรงครัวจิตอาสา อีกด้วยในส่วนภาควิชาการะร่วมกับคณาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในการออกแบบภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมโดยรอบให้มีความสวยงาม และเป็นไปตามบริบทพื้นถิ่น รวมทั้งจะมีการศึกษา วิจัยและพัฒนาพันธุ์บัว รวมถึงการวิเคราะห์น้ำและดินในบริเวณหนองบัวร่วมกับนักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้การปลูกบัวพันธุ์ต่าง ๆ ให้มีความสวยงามและคงทนถาวรไม่เสื่อมสภาพง่าย เพื่อคืนภูมิทัศน์อันสวยงามให้หนองบัวพระเจ้าหลวงดังเช่นในอดีต ที่มีพันธุ์บัวหลากหลาย สวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวดอยสะเก็ด และนักท่องเที่ยวต่อไป


จากนั้น นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เดินทางไปยังโรงเรียนดอยสะเก็ด ผดุงศาสน์เป็นประธานในพิธีกล่าวคำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และเปิดกรวยอัญเชิญกล่องพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานจำนวน 90 ชุด หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อมอบให้กับตัวแทนราษฎรในพื้นที่ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดตั้ง”ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ”เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรได้มีพันธุ์พืชที่มีสายพันธุ์ที่ดีตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรทนทานต่อโรคแมลง และให้ผลผลิตที่ดีสะสมเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรทั่วไป

จิตอาสา 904 โรงเรียนดอยสะเก็ดผดุงศาสน์ และเทศบาลตำบลเชิงดอย มีแนวความคิดที่สร้างความเข้มแข็งและความสามารถในการพึ่งตนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของบุคลากรในสังกัดดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงการบรรเทาทุกข์ด้านการดำรงชีพ จึงได้จัดทำโครงการ”บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง”ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ”ร่วมใจจิตอาสา”พัฒนาหนองบัวพระเจ้าหลวงโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้นำชุมชนเป็นหน่วยนำร่อง และขยายผลสู่ราษฎรหรือชุมชน โดยรอบเพื่อความเจริญอย่างยั่งยืนพอเพียง จึงได้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ เพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก นำแจกจ่ายให้ราษฎร ดังกล่าว

สำหรับเมล็ดพันธุ์ผัก พระราชทานฯจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิร ได้มีการส่งมอบให้กับจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน ภาค 3 รุ่นที่2/2565 เพื่อนำไปปลูกรับประทาน และสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไป