ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ รับรางวัลคุณภาพทางการศึกษาในระดับนานาชาติ(คลิป)

เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ รับรางวัลคุณภาพทางการศึกษาในระดับนานาชาติ(คลิป)

8 มิถุนายน 2023
329   0

Spread the love

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ รับรางวัลคุณภาพทางการศึกษาในระดับนานาชาติจากองค์กรรับรองคุณภาพการศึกษานานาชาติ จากประเทศอังกฤษ


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) ได้รับการรับรองและรับประกันคุณภาพทางการศึกษาในระดับ Premier จาก องค์กร ASIC (Accreditation Service international Schools, Colleges and University) ซึ่งเป็นองค์กรรับรองและรับประกันคุณภาพทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนนานาชาติ วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานสากล แห่งสหราชอาณาจักรการันตีคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามมารฐานสากล 6 ด้าน 1.สถานที่และความปลอดภัย 2.ธรรมาภิบาล การบริหารและทรัพยากรบุคคล 3.การเรียน การสอนและกิจกรรมวิจัย 4.การประกันคุณภาพ 5.สวัสดิการนักศึกษา และ 6.การตลาด


ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวว่า ตามที่ มทร.ล้านนา ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับนานาชาติ จากองค์กรรับรองคุณภาพการศึกษานานาชาติ ASIC (Accreditation Service international Schools, Colleges and University) ประเทศอังกฤษ ซึ่งมีการสัมภาษณ์คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่เกี่ยวข้องเมื่อต้นปีที่ผ่านมา และเป็นการตรวจประเมินด้านเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามทิศทางหลักของสากล ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ การจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล เพราะว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ดีขึ้น อีกทั้งยังยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้เป็นนานาชาติและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ผู้ปกครอง และผู้เข้ารับบริการจากมหาวิทยาลัย

นอกจากนี้ทาง ASIC ยังได้มอบรางวัลพิเศษจากประธานองค์กรอีก 2 รางวัลเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดการศึกษาให้มทร.ล้านนา มากยิ่งขึ้น ด้วยรางวัล Innovative and Industrial Partnerships และรางวัล Sustainability and the Environment ที่แสดงถึงศักยภาพของมทร.ล้านนา ที่นำองค์ความรู้ นวัตกรรมไปบูรณาการกับสถานประกอบการ และการจัดสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ได้อย่างยั่งยืนเพื่อนำไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)