ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน-คนดีศรีเชียงใหม่ ครบรอบ 21 ปี ประจำปี 2567(คลิป)

เชียงใหม่ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน-คนดีศรีเชียงใหม่ ครบรอบ 21 ปี ประจำปี 2567(คลิป)

2 มีนาคม 2024
187   0

Spread the love

รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน-คนดีศรีเชียงใหม่ ครบรอบ 21 ปี ประจำปี 2567 มีภาคีองค์กรเครือข่าย พระสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการศึกษา โรงเรียน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคประชาชน องค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมรับประกาศเกียรติคุณจำนวนมาก

วันนี้ (2 มี.ค.) ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระวิมลมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน-คนดีศรีเชียงใหม่ ครบรอบ 21 ปี ประจำปี 2567

โครงการคนดีศรีเชียงใหม่ ดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2546 โดยมีภาคีองค์กรเครือข่าย พระสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันการศึกษา โรงเรียน องค์กรภาครัฐ องค์กรภาคประชาชน องค์กรภาคเอกชน ร่วมการดำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน ครบ 21 ปี ได้รับความเมตตาการพระเดชพระคุณพระเทพปริยัติ เจ้าอาวาวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7 เป็นประธานโครงการฯ

วัตถุประสงค์ของโครงการคนดีศรีเชียงใหม่
1.เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและบุคคล ให้เป็นคนดี มีภาวะผู้นำ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมต่างๆ ใด้รอบด้านตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 9 ประการของคนดีศรีเชียงใหม่และมุ่งสู่ง จังหวัดเชียงใหม่ เมืองคุณธรรม 5 ประการ
2.เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว ชุมชนและองค์กรให้มีความอบอุ่น เอื้ออาทรสมานฉันท์
3.เพื่อสร้างภาคีองค์กรเครือข่ายการพัฒนาเด็กเยาวชนและบุคคลให้เป็นคนดี ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 9 ประการ และมุ่งสูง จังหวัดเชียงใหม่ เมืองคุณธรรม 5 ประการ อย่างยั่งยืน
4.เพื่อยกย่องเด็ก เยาวชนและบุคคลให้เป็นบุคคลต้นแบบในการทำความดี เป็นผู้นำและนำไปสูงการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข
5.เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ สู่จังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น

ผลการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณตามโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2567 พระสงฆ์ผู้ได้รับใบประกาศเกีบรติคุณต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำปี 2567 จำนวน 6 รูป ,องค์การเครือข่ายโครงการคนดีศรีเชียงใหม่จำนวน 66 องค์กร ,บุคคลต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินจำวน 124 ราย , บุคคลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ จำนวน 1,077 ราย, ต้นแบบลูกเสือดีศรีเชียงใหม่ จำนวน 33 ราย, และต้นแบบผู้มีจิตอาสาโครงการคนดีศรีเชียงใหม่ จำนวน 7 ราย