ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ พรรคเศรษฐกิจไทยจัดประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรค ภาคเหนือ

เชียงใหม่ พรรคเศรษฐกิจไทยจัดประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรค ภาคเหนือ

23 พฤศจิกายน 2020
965   0

Spread the love

พรรคเศรษฐกิจไทย จัดประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคภาคเหนือ พร้อมเลือกคณะกรรมการฯ ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้ “อรรถชา กัมปนาทแสนยากร”นั่งหัวหน้าสาขาพร้อมกรรมการรวม 14 คน ลั่นขับเคลื่อนยโยบายพรรคแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปกป้องสถาบัน สร้างความปรองดอง สมานฉันท์

เมื่อวันที่ 22 พ.ย.63 ที่ห้องประชุมโรงแรมฮอไรซั่น แอนด์ รีสอร์ทและสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ พรรคเศรษฐกิจไทยได้จัดประชุมจัดตั้งสาขาพรรคศรษฐกิจไทยสาขาภาคเหนือ โดยมีนางสาวปุนิกา เศรษฐกุลดี รองเลขาธิการ พรรคเศรษฐกิจไทย เป็นผู้แทนพรรคฯมาร่วมประชุมและจัดตั้งสาขาพรรคฯ โดยมีผู้แทนจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย

สำหรับพรรคศรษฐกิจไทย ได้รับการจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองลำดับที่ 73 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรครวมทั้งสิ้น 17 คน โดน มีนายประสงค์ วรารัตนกุล เป็นหัวหน้าพรรค นายเมธาวี เนตรไสว เป็นเลขาธิการพรรค มีการจัดตั้งสาขาพรรคไปแล้ว 1 แห่ง ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยนโยบายสำคัญของพรรคจะยืดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยในกิจกรรมทางการเมืองและจะบริหารราชการแผ่นดินด้วยหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต จะส่งเสริมความอยู่ดี กินดีของประชาชนทุกระดับและจะส่งเสริมและพัฒนาให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญรุ่งเรืองและกระจายดุลทางการปกครองและการบริหาร เพื่อลดอำนาจรัฐ ไปให้ประชาชนในท้องถิ่นได้จัดการตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการ ของประชาชน เพราะปัญหาต่างๆ ในท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นเท่านั้นย่อมรู้ดีที่สุด ฉะนั้นในยุคโลกาภิวัตน์ที่ความต้องการของประชาชนมีความหลากหลาย จึงจำเป็นที่ต้องให้คนรู้ปัญหาเป็นคนแก้ปัญหา ไม่ใช่เอาคนที่อื่นมาช่วยแก้ปัญหา

สำหรับการจัดตั้งสาขาพรรคศรษฐกิจไทยภาคเหนือในครั้งนี้ เป็นการจัดตั้งสาขาพรรคสาขาที่ 1 ของภาคหนือ จากการประชุมสมาชิกและเลือกคณะกรรมการสาขาพรรคฯ โดยใช้วิธีเสนอชื่อและลงมติ ผลปรากฎว่านายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร อดีตนายอำเภอแม่ริม ได้รับเลือกเป็น หัวหน้าสาขาพรรคเศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ สำหรับรองหัวหน้าสาขาพรรคได้แก่นายธนะโรจน์ อัครกิจชัยนนท์ พ.ต.อ.อดุลย์ สมนึก และนายขจรศักดิ์ อัครมั่งคั่ง เลขานุการพรรค ได้แก่ นายนฤวุฒิ นิรุตติพงศ์ รองเลขานุการพรรคได้แก่ นางวีรินทร์พิมล สุพรรณกุล และนางพจนีย์ แก้ววิจิตร เหรัญญิกสาขาพรรค ได้แก่นางสาวธนัฎฐา พิมสาร ผู้ช่วยเหรัญญิกสาขาพรรค ได้แก่นางสาวศุภิตา โนจันทร์ นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค ได้แก่นางสาวศีสุมน ศรียารัณย ผู้ช่วยนายทะเบียนสมาชิกพรรค ได้แก่นางจรรยา ประสานสุข และนางสาวเข็มเพชร สมนาศักดิ์ โฆษกสาขาพรรค ได้แก่นางอำไพ ไชยพิจิตร และรองโฆษกสาขาพรรค ได้แก่ นายเจตน์ ใจโต

นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร หัวหน้าสาขาภาคเหนือ พรรคเศรษฐกิจไทย กล่าวว่า สำหรับสาขาพรรคฯ มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 280 หมู่ 2 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่โดยสาขาพรรคฯภาคเหนือจะรับผิดชอบในเขตพื้นที่ 16 จังหวัดในภาคเหนือ ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมตามนโยบายของพรรคเศรษฐกิจไทย

 

หลังเสร็จสิ้นการเลือกคณะกรรมการนางสาวปุนิกา เศรษฐกุลดี รองเลขาธิการ พรรคเศรษฐกิจไทย ,พล.ต.ต ปชา รัตนพันธ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และ แม่เลี้ยงวรรณี ลิทองกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท วีพีเอ็น คอลเล็คชั่นส์ จำกัด ชมรมท้องถิ่นอ.ดอยะเก็ด ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอ.ดอยสะเก็ด ตลอดจนหัวหน้าสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พรรคเศรษฐกิจไทย ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการสาขาโดยมีนายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร หัวหน้าสาขาพรรคเศรษฐกิจไทย ภาคเหนือ เป็นผู้รับมองช่อดอกไม้.