ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อรับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร จากดอกพญาสัตยบรรณ แก้ปัญหากลิ่นเหม็นในชุมชน จาก ม.ราชภัฏเชียงใหม่ (คลิป)

เชียงใหม่ เทศบาลตำบลสันผีเสื้อรับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร จากดอกพญาสัตยบรรณ แก้ปัญหากลิ่นเหม็นในชุมชน จาก ม.ราชภัฏเชียงใหม่ (คลิป)

16 กันยายน 2022
572   0

Spread the love

เทศบาลตำบลสันผีเสื้อรับมอบผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร จากดอกพญาสัตยบรรณ แก้ปัญหากลิ่นเหม็นในชุมชน และผลิตภัณฑ์กล่องเลี้ยงผีเสื้อ เพื่อเพาะขยายพันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

พิธีส่งมอบงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T For BCG เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ โดย นายภาวิต บุญชละ รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผีเสื้อ ได้ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภายใต้กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. ตำบลสันผีเสื้อ) จำนวน ๒ ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

๑. ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร ดอกพญาสัตบรรณ (ตรา Butterfly Devil Tree) ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดอกและใบของต้นพญาสัตบรรณ ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เพื่อนำงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบเรื่องกลิ่นดอกพญาสัตบรรณ และเป็นแนวทางในการใช้ทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ราษฎรในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

๒. ผลิตภัณฑ์กล่องเลี้ยงหนอนผีเสื้อ (Hello Butterfy) ได้ดำเนินโครงการ “ฟาร์มผีเสื้อ “ เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของตำบลสันผีเสื้อ และเป็นฐานทรัพยากรท้องถิ่นด้านผีเสื้อ มีสถานที่สำหรับเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ และมีวัตถุประสงค์พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของตำบล ผลิตภัณฑ์กล่องเลี้ยงหนอนผีเสื้อ(HelloButterfy) จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ ในการต่อยอดโครงการฟาร์มผีเสื้อ เพื่อเผยแพรให้เด็กๆ และผู้ที่สนใจได้ศึกษาวงจรชีวิตของผีเสื้อ ส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและมีจิตสำนึก รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นับเป็นการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้คนในชุมชนท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง