ข่าวทั่วไทย » มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะทีมพัฒนาเด็กและครอบครัว (Child and Family care Team )

มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะทีมพัฒนาเด็กและครอบครัว (Child and Family care Team )

21 ธันวาคม 2022
167   0

Spread the love

จังหวัดมุกดาหาร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะทีมพัฒนาเด็กและครอบครัว (Child and Family care Team ) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ปีงบประมาณ 2566

วันนี้ (21 ธันวาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาสมรรถนะทีมพัฒนาเด็กและครอบครัว (Child and Family care Team ) ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัด อำเภอ และตำบล ปีงบประมาณ 2566 และพิธีมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงาน องค์กร ทีมแกนนำในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย จังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร


นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายให้เข้มแข็งต่อเนื่อง มีเนื้อหาการพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต่อยู่ในครรภ์ – 6 ปี การพัฒนาเด็กปฐมวัยในช่วง 1,000 วันแรก โดยใช้ระยะเวลา 2 วัน ผู้ร่วมประชุม เป็นทีมแกนนำพัฒนาเด็ก และครอบครัว ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานจากหน่วยงานหลักระดับจังหวัด ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ระดับอำเภอ/ตำบล ประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุข และ อบจ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง รวมทั้งสิ้น 164 คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก งบพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มวมินทราชินี, สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, ศูนย์อนามัย ที่ 10 อุบลราชธานี, และ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ

ทั้งนี้ ในช่วงปี 2562 – 2564 ที่ผ่านมา ทีมพัฒนาเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารได้ร่วมกันพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเข้มแข็งจนสามารถเสริมสร้างระดับสติปัญญาเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ค่าเฉลี่ย IQ เด็กมุกดาหารเพิ่มขึ้นจาก 91.26จุด ในปี 2559 เป็น 102.93 จุดในปี 2564

 

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร