ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ นิสิตคณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม จัดแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ เพื่อให้ประจักษ์แก่สายตา ของประชาชนและชาวต่างชาติ(คลิป)

เชียงใหม่ นิสิตคณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม จัดแสดงผลงานศิลปะนิพนธ์ เพื่อให้ประจักษ์แก่สายตา ของประชาชนและชาวต่างชาติ(คลิป)

3 เมษายน 2023
360   0

Spread the love

นิสิตคณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาแขตเชียงใหม่ จัดแสดงผลงาน ศิลปะนิพนธ์ เพื่อให้ประจักษ์แก่สายตา ของประชาชนและชาวต่างชาติ และนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดงานศิลปกรรม และจิตรกรรมทางพุทธศาสนางานจะมีไปจนถึงวันที่ 7 เมษายนนี้


ที่หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์และนิสิต คณะพุทธศาสตร์ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้จัดแสดงศิลปะนิพนธ์ ของพระนิสิต จำนวน 16 ชิ้นงาน โยภาพผลงานที่นำมาจัดแสดง มีภาพ ปฎิบัติบูชา ภาพความเจ็บปวด ภาพอุปาทาน ภาพอนิจจัง ภาพกิเลส ภาพมิจฉามรรค ภาพพระในบ้าน ภาพลวดลายแห่งศรัทธา เป็นต้น

พระณัฐภูมิ ฐิตเมโธ ซึ่งวาดภาพ มิจฉามรรค ที่เป็นรูปร่างกายมนุษย์ ห้อยเครื่องรางของขลัง และลงอักขระ บอกว่าแนวคิดในการวาด มองในเรื่องของสิ่งลี้ลับ ไสยศาสตร์ดำมืด ในทางพระพุทธศาสนาเรียกว่า ดรัจฉานวิชา ซึ่งถือว่าไปยึดติดกับวัตถุนิยม ต่างจากคำสอนที่แท้จริงของศาสนาไม่ให้ยึดติด วัตถุมงคล แต่ให้ยึดถือตัวเองก็คือ อัตตาหิอัตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน สิ่งอื่นยึดถือไม่ได้ ทั้งนี้เพื่อสื่อถึง เรื่องในสังคมไทยในปัจจุบัน เป็นมัจฉาทิฎฐิ ซึ่งไสยศาสตร์ แปลว่าสถานที่หลับไหล ต่างจากพุทธศิลป์ที่เป็นผู้ตื่นรู้ ซึ่งปัจจุบันมาการใช้ไสยศาสตร์มากขึ้น


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฎิเวธ เสาว์คง ประธานหลักสูตรสาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บอกว่า หลักสูตรนี้ เพื่อเน้นพระนิสิต มาสร้างสรรค์ผลงานพุทธศิลปะที่มีมาครั้งโบราณที่มีพุทธศิลป์มากมาย เพื่อสนองความต้องการพระนิสิตให้ความรู้ด้านพุทธศิลปะเพื่อนำไปบูรณปฎิสังขรวัดวาอาราม และอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมเพื่อสืบทอดเจตนารมร์ เป็นครูบาอาจารย์ให้คนรุ่นหลัง และการแสดงผลงาน ก็จะเป็นที่ประจักษ์แก่สายตา ประชาชนและชาวต่างชาติ การแสดงศิลปะ มีสองแนวทาง เพื่อเป็นการอนุรักษ์แบบเบ้าเขียน ลวดลาย ปั้นนูนต่ำ และเป็นศิลปกรรมร่วมสมัย นำวัฒนธรรมตะวันตกมาผสมผสามของไทย และถ้าเป็นเชียงใหม่ก็จะเป้นแบบของล้านน ซึ่งงานจะมีไปจนถึงวันที่ 7 เมษายน 2566 นี้