ข่าวทั่วไทย » ลำพูน จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมรักษ์โลก “ปลูกรักที่รถแก้ว” ในเดือนแห่งความรัก เพิ่มพื้นที่สีเขียว-ลดฝุ่น PM2.5 เติมเต็มปอดให้ชาวลำพูน(คลิป)

ลำพูน จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมรักษ์โลก “ปลูกรักที่รถแก้ว” ในเดือนแห่งความรัก เพิ่มพื้นที่สีเขียว-ลดฝุ่น PM2.5 เติมเต็มปอดให้ชาวลำพูน(คลิป)

14 กุมภาพันธ์ 2024
502   0

Spread the love

เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับบริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ลำพูน ซิตี้ แลป จำกัด ชวนรักษ์โลกในเดือนแห่งความรัก จัดกิจกรรม “ปลูกรักที่รถแก้ว” โดยการปลูกต้นไม้บนถนนรถแก้วย่านเมืองเก่าลำพูน เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว คืนปอดและส่งต่อความสุขให้แก่ชาวลำพูน พร้อมให้ความรู้และตรวจสมรรถภาพปอดให้แก่ประชาชนเพื่อคัดกรองผู้ป่วยทางเดินหายใจเชิงรุกในช่วงฝุ่น PM 2.5 ภายใต้โครงการต้นแบบ “ลำพูน สุขก๋าย สบายใจ๋” เพื่อพัฒนาพื้นที่แห่งความสุขกายสบายใจบนถนนรถแก้ว โดยมี นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ คุ้มเจ้าสุริยา อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า โครงการ “ลำพูน สุขก๋าย สบายใจ๋” (Lamphun Healing Town) ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายในภาคีเครือข่ายพัฒนาโครงการนี้ โดยในวันนี้ได้เริ่มการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่เมืองลำพูนบนพื้นที่ถนนรถแก้ว เส้นทางพระธาตุ – เชื่อม – พระรอด ที่มีศักยภาพในการพัฒนาที่เกิดผลดีต่อผู้อยู่อาศัยในพื้นที่และดึงดูดนักท่องเที่ยว พร้อมจัดกิจกรรมการ “ตรวจสมรรถภาพปอด” คัดกรองผู้ป่วยทางเดินหายใจเชิงรุกในช่วงฝุ่น PM 2.5 เพื่อสุขภาพปอดที่ดี โดยจังหวัดลำพูนได้มีมาตรการเพื่อลดและป้องกันปัญหา PM 2.5 ได้แก่ 1) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ในพื้นที่ป่าสงวน/ป่าอนุรักษ์ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน 2) มาตรการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง (แหล่งกำเนิด) ในการควบคุมและลดมลพิษด้านการคมนาคมและขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม ด้านการก่อสร้าง ภาคครัวเรือน และ 3) มาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ ผ่านระบบบัญชาการเหตุการณ์ การสร้างความตระหนัก สร้างการรับรู้กับประชาชน การควบคุมการบริหารจัดการเชื้อเพลิง การบังคับใช้กฎหมาย และการใช้ทีมประชารัฐในการบูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดลำพูน

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีจังหวัดลำพูน กล่าวว่า เทศบาลเมืองลำพูนมีความพร้อมในการให้ความร่วมมือการพัฒนาโครงการ “ลำพูน สุขก๋าย สบายใจ๋” (Lamphun Healing Town) อย่างเต็มความสามารถ โดยในปี 2567 และ 2568 นี้ ถนนรถแก้วที่จะเป็นพื้นที่ต้นแบบพื้นที่แห่งความสุขกายสบายใจ มีการปรับปรุงผิวถนนและการปรับปรับระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อผู้อยู่อาศัย และดึงดูดนักท่องเที่ยว ซึ่งการที่โครงการฯ เดินหน้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นเพราะกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคท้องถิ่น โดยเทศบาลที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุนโครงการทั้งงบประมาณและการปฏิบัติงาน ทั้งฝั่งกองช่างโยธาและกองแพทย์ และ อสม.ชุมชน ส่วนภาคเอกชน คือ ลำพูน ซิตี้ แลป และ GSK รวมทั้งบริษัทอื่น ๆ ที่มาร่วมภาคีเครือข่าย เชื่อว่าโครงการฯ จะถูกต่อยอดขยายผลออกไปอย่างไม่สิ้นสุด ทั้งโครงการด้านสุขภาพ การตรวจสมรรถนะปอดและคัดกรองผู้ป่วยทางเดินหายใจเชิงรุก โครงการด้านปรับปรุงภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีบนถนนรถแก้วแห่งนี้ ทั้งนี้เพราะเรามีเป้าหมายเดียวกันคือ การสร้างความสุขกายสบายใจให้ประชาชน ส่วนสำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้ คือ การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ที่มีความแข็งแกร่งและให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดี

ภายในงาน “ปลูกรักที่รถแก้ว” ยังได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในหัวข้อ “ชาวหละปูนฮักปอด รู้เร็ว หายง่าย” โดย รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายคลินิกโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังอย่างง่าย หัวข้อ “การจัดการขยะเพื่อชุมชนของเรา” โดย นายเปรม พฤกษ์ทยานนท์ แอดมินเพจ “ลุงซาเล้งกับขยะที่หายไป” ดำเนินรายการโดย นายชนกนันทน์ นันตะวัน จากกลุ่มสม-ดุลเชียงใหม่ และหัวข้อ “ต้นไม้และระบบนิเวศน์เขตเมืองเก่า” โดย อาจารย์จุลพร นันทพานิช สถาปนิกป่าเหนือสตูดิโอ เพื่อให้ประชาชนมีความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพปอดและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 มีความรู้ในการจัดการขยะในชุมชนอย่างถูกต้อง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และความรู้ในการปลูกต้นไม้เพื่อระบบนิเวศน์ย่านเมืองเก่า

ด้าน รศ. ดร.สิงห์ อินทรชูโต ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ลำพูน ซิตี้ แลป จำกัด กล่าวว่า โครงการ “ลำพูน สุขก๋าย สบายใจ๋” (Lamphun Healing Town) เป็นโครงการที่ทันสมัยในระดับโลก โดยมุ่งเน้นความยั่งยืนหรือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กับชุมชน และเดินหน้าในการสร้างสุขภาวะให้แก่ชุมชน ทั้งสุขภาวะทางกายและสุขภาวะทางใจ จากแนวคิด Restorative City “เมืองแห่งอนาคตไม่จำเป็นต้องอาศัยวิสัยทัศน์สุดโต่งหรือดูล้ำสมัย เพียงนำสุขภาพจิต ความเป็นอยู่ที่ดีและคุณภาพชีวิตมาเป็นปัจจัยแรกสุดของการวางผังและออกแบบเมือง” ซึ่งตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา นับตั้งแต่การลงนามความร่วมมือโครงการฯ ในเดือนมิถุนายน 2566 โครงการฯ ได้ทำงานเชิงลึกร่วมกับนักออกแบบ ชุมชน และเทศบาลอย่างต่อเนื่อง โดยการออกแบบถนนรถแก้วโดย อาจารย์จุลพร นันทพานิช สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านระบบนิเวศน์ ได้วางผังและโครงสร้างทางระบบนิเวศน์ของเมือง

นางมาเรีย คริสติช กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) กล่าวว่า GSK ในฐานะผู้นำด้านชีวเภสัช (Biopharma) ต้องการมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการปกป้องและฟื้นฟูสุขภาพของโลก บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และชีวิตของผู้คนมากขึ้น เช่น ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ในเทศกาลวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นวันแห่งความรัก GSK ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความรักให้กับลำพูน โดยร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน และ ลำพูน ซิตี้ แลป จัดกิจกรรมรักษ์โลก “ปลูกรักที่รถแก้ว” ภายใต้โครงการ “ลำพูน สุขก๋าย สบายใจ๋” (Lamphun Healing Town) โดยเชิญชวนชาวลำพูนร่วมปลูกต้นไม้บนถนนรถแก้ว เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดมลพิษทางอากาศและเติมเต็มปอดให้กับชาวลำพูน รวมทั้งการตรวจสมรรถภาพปอดให้แก่ประชาชนเพื่อคัดกรองผู้ป่วยทางเดินหายใจเชิงรุกในช่วงฝุ่น PM 2.5 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเมืองลำพูนและร่วมดูแลและปกป้องสุขภาพของชาวลำพูน

สำหรับโครงการต้นแบบ “ลำพูน สุขก๋าย สบายใจ๋” (Lamphun Healing Town) ดำเนินการโดยเทศบาลเมืองลำพูน บริษัท ลำพูน ซิตี้ แลป จำกัด และบริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด (GSK) เพื่อสร้างสรรค์พื้นที่ย่านใจกลางเมืองเก่าลำพูนให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขทั้งกายและใจ ผ่านการพัฒนาในหลายมิติ ได้แก่ มิติด้านสุขภาวะ มิติสิ่งแวดล้อม และมิติเศรษฐกิจ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เศรษฐกิจครัวเรือนมีความมั่งคั่งบนวิถีพอเพียงอย่างยั่งยืน ต่อยอดการพัฒนาอัตลักษณ์วิถีบนฐานวัฒนธรรมภูมิปัญญาสร้างสรรค์ สู่อัตลักษณ์การท่องเที่ยว

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ:
GSK: สุพัตรา หาญเจริญ โทร 088 664 1188 อีเมล supattra.x.harncharoen@gsk.com
ABM: สาธิดา มีอุดร โทร 085 166 2442 อีเมล satida.m@abm.co.th