ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช. แถลงข่าวเทศกาลฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ 2567 และพิธีไหว้ครู ภูมิปัญญาล้านนา (คลิป)

เชียงใหม่ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช. แถลงข่าวเทศกาลฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ 2567 และพิธีไหว้ครู ภูมิปัญญาล้านนา (คลิป)

9 มีนาคม 2024
277   0

Spread the love

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แถลงข่าวเทศกาลฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ 2567 และพิธีไหว้ครู ภูมิปัญญาล้านนา เพื่อปักหมุดล้านนาในแผนที่โลก” Chiang Mai Spirituality Revival Festivals 2024

วันนี้ (9 มี.ค.) ที่พิพิธภัณฑ์เฮือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแถลงข่าว เทศกาลฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ 2567 “การฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ เพื่อปักหมุดล้านนาในแผนที่โลก” Chiang Mai Spirituality Revival Festivals 2024

เนื่องด้วยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเชียงใหม่เมืองเทศกาล (Chiang Mai Festival City) ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2566 โดยประกอบไปด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อผลักดันให้เกิดการจัดงาน เทศกาลที่หลากหลายภายใต้ร่มใหญ่คือ ‘เชียงใหม่เมืองเทศกาล’ ทั้งงนเทศกาลทางศิลปวัฒนธรรม มรดกภูมิปัญญาล้านนา งานสร้างสรรค์ร่วมสมัย นวัตกรรม เทคนโลยี และงานระดับนานาชาติ โดยแต่ละหน่วยงาน องค์กรประกอบการ ภาคีเครือข่าย จะดำเนินการจัดเทศกาลตามภารกิจ งบประมาณ และความเชี่ยวชาญของตนเอง ในช่วงเวลาเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2567

ต่อมา ภาคเอกชนและภาคการศึกษาวิชาการของเมือง โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัด
เชียงใหม่ อันประกอบไปด้วยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชียงใหม่ สมาคมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิสืบสานล้านนา นักวิชาการอิสระ และภาคประชาชน ได้ตกลงขับเคลื่อนโครงการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในวันที่ 31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งจะขับเคลื่อนภายใต้ยุทธศาสตร์ “การฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่” “Chiang Mai Spirituality Revival” เชื่อมโยงราก (Roots) จากคลังจารึกและเอกสารโบราณ หอจดหมายเหตุของสถาบันการศึกษา มาสู่การคัดสรร (Curate) การเลือกเนื้อหา ทิศทาง แบบแผนประเพณี พิธีกรรม โดย Greater Chiang Mai Culture and Heritage Think Tank Project ไปสู่การสร้างสรรค์(Create) การนำไปใช้ ต่อยอด สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เข้าถึงได้ ตามความเชี่ยวชาญ โดย ภาคเอกชน อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ ชุมชน งานเทศกาล ท่องเที่ยว และงานบริการของเมือง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ทุกคนได้ประโยชน์ และเกิดการตระหนักรู้ เห็นถึงคุณค่า ความหมาย ความสำคัญ ของมรดกภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นโดยพ่อครูแม่ครู มาสู่คนรุ่นใหม่ในวิถีร่วมสมัย ทำให้เชียงใหม่เดินต่อไปได้อย่างสง่างาม

โดยในเดือนธันวาคม 2567 นั้น ทาง กกร. จังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่าย 12 สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานเทศกาลฟื้นคืนจิตวิญญาณเมืองเชียงใหม่ 2567 5 เทศกาล คือ
SANKAMPAENG CRAFT REVIVAL FESTIVAL : รอยหัตถกรรมความทรงจำสันกำแพง โดยหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่าย RIVIVING CHIANG MAI FESTIVAL : ฟื้นใจเวียงเจียงใหม่ โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ WIANG JED LIN : เมื่อครั้งมีเวียงเจ็ดลิน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา LANNA REVIVAL MUSIC FESTIVAL : ท่วงทำนองล้านนา โดยมหาวิทยาลัยพายัพCHIANG MAI AND NOWHERE ELSE FESTIVAL : เพียงเจียงใหม่ โดย Greater Chiang Mai

(ติดต่อสอบถาม:อ.อรช บุญ-หลง Greater Chiang Mai ผู้ประสานงาน /โทร. 0983505444 LINE ID : arachachaa)