ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ จัดพิธีต้อนรับสมณศักดิ์สัญญาบัตร พัดยศ ในการที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทาน สมณศักดิ์ ตั้งพระครูสัญญาบัตรให้ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 รูป(คลิป)

เชียงใหม่ จัดพิธีต้อนรับสมณศักดิ์สัญญาบัตร พัดยศ ในการที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทาน สมณศักดิ์ ตั้งพระครูสัญญาบัตรให้ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 รูป(คลิป)

26 มีนาคม 2024
176   0

Spread the love

พิธีต้อนรับสมณศักดิ์สัญญาบัตร พัดยศ ในการที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทาน สมณศักดิ์ ตั้งพระครูสัญญาบัตรให้ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 รูป ในราชทินนามที่ พระครูสูตพัฒโนดม และพระครูพิพัฒน์สูตสุนทร


ขบวนแห่สัญญาบัตร-พัดยศ ตั้งขบวนบริเวณซุ้มประตูโขง ทางเข้าวัดเจ็ดยอด เคลื่อนขบวนเข้าสู่ พระวิหารวัดเจ็ดยอด โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ประธานในพิธีจุดธูปเทียน

จากนั้น พระครูสูตพัฒโนดม ผศ.ดร.หรือ พระมหาวรเมศร์ จารุวณฺโณ อายุ, ๔๓ ปี. พรรษา, ๒๓. วุฒิการศึกษา, นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม ๔ ประโยค ปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต และDoctor of Philosophy ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด และพระครูปลัดกฤต ฐิตวิริโย,ดร. อายุ 47 ปี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด และเจ้าอาวาสวัดพระบาทปางแฟน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด วุฒิการศึกษา นักธรรมเอก เปรียญธรรม 3 ประโยค ปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิต ภาษาบาลี ปริญญาศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต และDoctor of Philosophy ในราชทินนามที่ พระครูพิพัฒน์สุตสุนทร และถวายเครื่องสักการะ แด่พระเทพปริยัติ

โดยมีรองนายกเทศมนตรีตำบลช้างเผือก อ่านพระบรมราชโองการ เลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์ พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระอารามหลวงชั้นเอก จากนั้นพระเถรานุเถระ ในพิธี 10 รูป เจริญมงคลคาถา พระเทพปริยัติ ประธานสงฆ์ในพิธี กล่าวสัมโมทนียกถา ถวายไทยธรรม แด่ พระเถรานุเถระในพิธี และรับพรจากพระเถรานุเถระในพิธี และศิยานุศิษย์ และสาธุชน ถวายมุทิตาสักการะ แด่พระครูสุตพัฒโนดม ผศ.ดร. และพระครูพิพัฒน์สุตสุนทร ดร.เป็นเสร็จพิธี