ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ เยี่ยมศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลเมืองแม่เหียะ

เชียงใหม่ เยี่ยมศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลเมืองแม่เหียะ

14 กรกฎาคม 2020
1711   0

Spread the love

ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลเมืองแม่เหียะ ให้บริการผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะและพื้นที่ใกล้เคียง ตามโครงการศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลเมืองแม่เหียะ ให้บริการกายภาพบำบัดฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ป่วย เพื่อให้เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ลดความยากลำบากในการเดินทางไปโรงพยาบาล

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลเมืองแม่เหียะ เปิดบริการมาแล้วตั้งแต่ ปี 2559 รวมระยะเวลา 4 ปี เปิดบริการทุกวัน จันทร์- ศุกร์ ให้บริการผู้สูงอายุและผู้พิการในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะและพื้นที่ใกล้เคียง ตามโครงการศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลเมืองแม่เหียะ ให้บริการกายภาพบำบัดฟื้นฟูสุขภาพของผู้สูงอายุและผู้ป่วย เพื่อให้เข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ลดความยากลำบากในการเดินทางไปโรงพยาบาล ลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาสในชุมชนได้รับการรักษาและฟื้นฟูที่ถูกต้อง เหมาะสม และทำให้กลับมาช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุด ลดความพิการและลดภาวะพึ่งพิงในครอบครัว

ปัจจุบันมีผู้รับบริการเป็นผู้ป่วยทั้งในพื้นที่ตำบลแม่เหียะ และพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง โดยเทศบาลเมืองแม่เหียะมีเจ้าหน้าที่กายภาพบำบัด และอาสาสมัคร CG เข้ามาประจำทุกวัน นอกจากนี้ยังบูรณาการการทำงานร่วมกับโรงพยาบาลนครพิงค์ โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าข้าม นำเจ้าหน้าที่กายภาพบำบัดเข้ามาช่วยบริการทุกอาทิตย์ และออกเยี่ยมผู้ป่วยถึงบ้าน รวมถึงร่วมกับภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อจัดตั้งกองทุนรวมใจ นำงบประมาณดำเนินการภายในศูนย์และช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย ในเขตพื้นที่อีกด้วย


ล่าสุด ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากห้องอาหารแสนคำเทอร์เรส นำโดย Mr. Hagen Dirksen อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำจังหวัดเชียงใหม่ คุณวันเพ็ญ ศักดาทร เจ้าของห้องอาหารแสนคำเทอร์เรส นำเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็น ได้แก่ เครื่องดึงหลังพร้อมเตียงระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง เครื่องฝึกยืนอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง และรถเข็นผู้ป่วยจำนวน 6 ตัว เพื่อใช้ในการกายภาพบำบัดผู้สูงอายุ และผู้ป่วยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ฯ และให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ และจิตอาสา (CG) ในการปฏิบัติงาน