ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ กรมการศาสนาอัญเชิญ เกียรติบัตร สมเด็จพระสังฆราชประทานให้กับบุคคล องค์กรในจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ กรมการศาสนาอัญเชิญ เกียรติบัตร สมเด็จพระสังฆราชประทานให้กับบุคคล องค์กรในจังหวัดเชียงใหม่

30 กันยายน 2020
971   0

Spread the love

กรมการศาสนาอัญเชิญ เกียรติบัตร สมเด็จพระสังฆราชประทานให้กับบุคคล องค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม 150 ปี ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริฑตฺโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ

ที่พระวิหาร วัดโลกโมฬี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางศรีนวล ลัภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา และ ดร.ศุภาชัย ผ่องสวัสดิ์ กรรมการอำนวยการ จัดกิจกรรม 150 ปีชาตกาลพระอาจารย์มั่น ภูริฑตฺโต มอบเกียรติบัตร ที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริยกประทานให้กับบุคคลและองค์กร ที่ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรม 150 ชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริฑตฺโต บุคคลสำคัญของโลก

รองอธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า ทั่วประเทศมีบุคคลและองค์กรที่ได้รับเกียรติบัตร จำนวน 931 คนและเชียงใหม่ มีผู้ได้รับจำนวน 31 คน และบุคคลและองค์กรที่ได้รับเกียรติบัตรจะมีสัญลักษณ์และลายพระนาม ในเกียรติบัตร เพื่อเป็นการส่งเสริมในการทำความดี และบุคคลทั้งหมดจะถูกบันทึกชื่อในจดหมายเหตุ และองค์กรยูเนสโก รวมทั้งที่วัฒนธรรมแต่ละจังหวัด เพื่อเป็นการขอบคุณในการทำความดี และส่งเสริมพระพุทธศาสนา

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ บุคคลที่ได้รับ อาทิท่านพระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ ดร. ประธานสงฆ์วัดโลกโมฬี พระครูปลัดสุรเดช สิริสฺวณฺโณ เจ้าอาวาสวัดยางกวง พระครู ปลัดธีร์นวัช ญาณสิทธิวาที อดีตสามเณรธรรมมาสทอง สำนักสงฆ์โลกโมฬี นาย พิชัย เลิศพงศ์อดิสรนาง วิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ นางสาว ธิดารัตน์ ศิริวิทยากร นายวัลลภ นามวงศ์พรหม

พระครูไพบูลเจติยานุรักษ์ เปิดเผยว่า เนื่้องในโอกาสที่องค์การยูเนสโก้แห่งสหประชาชาติได้ประกาศยกย่องพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญสากลของโลก เนื่องในโอกาส 150 ปี ชาตกาล เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรม 150 ปี ชาตกาลพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต โดยกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์การเจริญสมาธิเพื่อสันติภาพ โดยเมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา ได้ขอความร่วมมือคณะสงฆ์ มูลนิธิ สมาคม องค์กรต่างๆ ร่วมเจริญสมาธิภาวนาทั่วประเทศไทยพร้อมกันเป็นเวลา 15 นาที เพื่อเป็นการอาจาริยบูชาคุณของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ในฐานะที่ท่านได้รับตำแหน่งบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ อันเกิดจากการเจริญสมาธิฯ ดังกล่าว

สำหรับรางวัลจากองค์การยูเนสโก้ ซึ่งถือเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่ของโลกนี้ มีพระเถระของไทย ที่เคยได้รับมาแล้วหลายรูป อาทิ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระธรรมปิฎก เมื่อปี พ.ศ.2537 (สาขาสันติภาพ) และ พระธรรมโกษาจารย์ “พุทธทาสภิกขุ” ได้รับรางวัลเป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านการศึกษา ในปี พ.ศ.2538