ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ รื้อฟื้นการผลิตกระจกเกรียบและจืน แบบโบราณเพื่องานบูรณะและอนุรักษ์

เชียงใหม่ รื้อฟื้นการผลิตกระจกเกรียบและจืน แบบโบราณเพื่องานบูรณะและอนุรักษ์

10 ธันวาคม 2020
1075   0

Spread the love

สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รื้อฟื้นการผลิตกระจกเกรียบและจืน แบบโบราณ เพื่องานบูรณะและอนุรักษ์ วัดวาอารามพร้อมมอบสัตภัณฑ์ให้กับวัดช่างฆ้อง เชียงใหม่

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ รองศาตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหวราจารย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร.กมลพรรณ เพ็งพัด นักวิจัย ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ .และนาย รชต ชาญเชี่ยว ครูช่างศิลปหัตถกรรม กระจกเกรียบ ได้สนับสนุนการวิจัยการพัฒนาแก้วคริสตัลปราศจากตะกั่วและการประดิษฐ์แก้วคริสตัลบางเพื่อพัฒนางานที่เน้น การประดิษฐ์แก้วคริสตัลบาง เพื่อประยุกต์เป็นกระจกโบราณ ร่วมกับโรงงานการผลิตกระจกโบราณของ นายรชต ชาญเชี่ยว เพื่อพัฒนาสูตรกระจกโบราณใหม่ ๆ เป็นกระจกจืน และกระจกเกรียบ จนสามารถนำกระจกจืน และกระจกเกรียบไปบูรณะโบราณสถาน และโบราณวัตถุได้หลายแห่ง

อีกทั้งยังสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบประดับกระจกจืน และกระจกเกรียบ ที่สามารถนำไปใช้งานในการบูรณะโบราณสถานและโบราณวัตถุ และสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่ใช้กระจกจืน และกระจกเกรียบ ตกแต่ง เพื่อขยายผลเชิงพาณิชย์ในอนาคต ให้เพียงพอกับความต้องการ

ทั้งนี้ยัง ได้ถวายสัตภัณฑ์ ที่ประดับกระจกจืน ซึ่งเป็นกระจกที่ได้จากงานวิจัย ให้กับวัดช่างฆ้อง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจาก ศิลปิน “ฝุ่น หอสูง” นายชาญยุทธ โตบัณฑิต ออกแบบและสร้างสัตภัณฑ์ เป็นความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ของการนำผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการ ที่สามารถต่อยอด ทั้งเชิงพาณิชย์และสามารถ นำไปทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย เพื่อรักษามรดกอันทรงคุณค่า ให้คงอยู่เคียงคู่คนไทยสืบไป