ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เปิด ตลาดกลางศิษย์เก่าแม่โจ้ เป็นสื่อกลางสนับสนุนกิจการศิษย์เก่าทั่วประเทศ

เชียงใหม่ สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เปิด ตลาดกลางศิษย์เก่าแม่โจ้ เป็นสื่อกลางสนับสนุนกิจการศิษย์เก่าทั่วประเทศ

10 เมษายน 2021
870   0

Spread the love

สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เปิด ตลาดกลางศิษย์เก่าแม่โจ้ เป็นสื่อกลางสนับสนุนกิจการศิษย์เก่าทั่วประเทศ


รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีปิด เปิด “ตลาดกลางศิษย์เก่าแม่โจ้” (Maejo Alumni Market Center) ซึ่งสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้จัดขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการจัดจำหน่าย กระจายสินค้าบริการของศิษย์เก่าทั่วประเทศ


ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ทางสมาคมฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของศิษย์เก่าที่ได้กระจายทั่วอยู่ทุกภูมิภาค ประกอบอาชีพหลากหลาย มีกิจการต่างๆ มากมาย จึงได้มีโครงการ “ตลาดกลางศิษย์เก่าแม่โจ้” (Maejo Alumni Market Center) “MAMC” เพื่อช่วยเหลือศิษย์เก่าในการเป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ จัดจำหน่าย กระจายสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการ สู่ผู้บริโภค อีกช่องทางหนึ่ง โดยจัดทำเป็น Facebook Fanpage “ตลาดกลางศิษย์เก่าแม่โจ้” สำหรับเป็นช่องทางในการสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมฐานข้อมูล ธุรกิจ กิจการ อาชีพของศิษย์เก่า ที่สามารถเป็นสื่อกลางในการสร้างกิจกรรมร่วมกันระหว่างสมาคมศิษย์เก่าและเครือข่ายศิษย์เก่าได้ต่อไปในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี กล่าวว่า “ตลาดกลางศิษย์เก่าแม่โจ้” (Maejo Alumni Market Center) หรือ “MAMC” ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการเป็นผู้ประกอบการซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน และทำให้พวกเราได้มีส่วนร่วมสร้างเครือข่าย และถือเป็นนิมิตหมายอันดีให้กับสมาคมศิษย์เก่า และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ของเราที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของพวกเราทุกคน รวมถึงการตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย Maejo Go Eco มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green) มหาวิทยาลัยอินทรีย์(Organic) มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ(Eco) Go Together….ร่วมด้วยช่วยกัน ในการพัฒนาในการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่า และมหาวิทยาลัย เป็นภารกิจสำคัญที่ท้าทายความสามารถของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานการณ์ปัจจุบันของสภาวะการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป ใช้ชีวิตแบบ New Normal มากขึ้น สร้างช่องทางการติดต่อออนไลน์กันมากขึ้นกว่าเดิม”


สำหรับร้านค้าที่มาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์ในพิธีเปิดตลาดมีจำนวน กว่า 30 ร้านค้า มีทั้งร้านค้าประเภทการเกษตร กล้าพันธุ์พืชผัก ผลไม้ วัสดุเกษตร ร้านค้าจำหน่ายสินค้าและบริการ เช่น ร้านจำหน่ายเครื่องหนัง ร้านเครื่องหนังจระเข้ ให้ทุกท่านได้มาช้อป ธุรกิจร้านอาหาร เช่น ร้านอาหารทะเลไทย ร้านแกงป่าบ้านนายก ร้านยำแม่ปิง ยำสะเด็ด 7 ย่านน้ำ ร้านชบามหาสมุทร ที่จะมาเปิดเมนูพิเศษในงานนี้ ให้ทุกท่านได้มาชิม


ทั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิต – 19 อย่างเคร่งครัด