ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ พระมหาอาวรณ์ แห่งธรรมสถานม่อนพญานาคราช อวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565

เชียงใหม่ พระมหาอาวรณ์ แห่งธรรมสถานม่อนพญานาคราช อวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565

31 ธันวาคม 2021
2517   0

Spread the love

พระมหาอาวรณ์ แห่งธรรมสถานม่อนพญานาคราช ที่บ้านแม่เลน ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ขออวยพรให้พุทธศาสนิกชนและชาวไทยประสบสุขในปี 2565

พระมหาอาวรณ์ ภูริปญฺโญ แห่งสถานปฏิบัติธรรมม่อนพญานาคราช บ้านแม่เลน ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เจริญพรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าปีใน พ.ศ. 2564 และขอต้อนรับปีใหม่ใน พ.ศ. 2565 ให้กับพุทธศาสนิกและประชาชนชาวไทย ให้ประสุขแต่ความสุขในปี 2565 ขอความเจริญในธรรม จงมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย พุทธบริษัททุกคนทุกท่าน วาระดิถีปีเก่าร่วงเลยไปแล้ว นะวาระนี้ก็ถือว่า เป็นวันเริ่มต้นปีใหม่ เดือนใหม่ วันใหม่ ศักราชใหม่ อาตมภาพพุทธบริษัททุกคน เริ่มต้นชีวิตในปีใหม่ ด้วยธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยให้ญาตโยมสาธุชนทั้งหลาย ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาท เพราะความไม่ประมาทนั้น จะทำให้ญาตโยมสาธุชนทุกท่าน รอดปลอดภัย จากอุปสรรคปัญหาทั้งหลายทั้งปวง ทั้งทางโลกและทางธรรม ซึ่งองค์สมเด็จมัมมนสัมพุทธเจ้า ได้สอนเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ประมาท เอาไว้ ว่าเป็นธรรมที่มีคุณูปการ ต่อการดำเนินชีวิตขอพวกเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นฆาราวาส ไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ ถ้าเราดำเนิชีวิตด้วยความไม้ประมาทแล้วไซร์ คุณโยมก็จะประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งทางโลกและทางธรรม ประการหนึ่งเริ่มต้องปีใหม่ศักราชใหม่

ในวาระดิถีนี้ อาตมภาพก็ขออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ทั่วสากลโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในแว่นแคว้นล้านนาเชียงใหม่ อันประกอบไปด้วย คุณของพระบรมธาตุดอยสุเทพ คุณศีลคุณธรรมของครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทย คุณวัดปฏิบัติของอาตมาภาพและบุญบารมีที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จงดลบันดาลอภิบาลปกป้องรักษาญาติโยมให้ประกอบไปด้วยจตุรพิธพรชัยอันได้แก่ อายุวรรณะสุขะพละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกทิวาราตรีทุกท่านเทอญ