ข่าวทั่วไทย » เชียงใหม่ อำเภอไชยปราการ จัดกิจกรรมสร้างบ้านให้คนจนถวายเป็นพระราชกุศลให้แม่ 12 สิงหาคม 2565

เชียงใหม่ อำเภอไชยปราการ จัดกิจกรรมสร้างบ้านให้คนจนถวายเป็นพระราชกุศลให้แม่ 12 สิงหาคม 2565

23 สิงหาคม 2022
322   0

Spread the love

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทางอำเภอไชยปราการได้จัดกิจกรรม ซ่อม สร้าง และปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอไชยปราการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่หมู่บ้าน บ้านปางมะขามป้อม ม.14 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายวัชระ เทพกัน นายอำเภอไชยปราการ ประธานคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอไชยปราการ พร้อมพระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 กิจกรรม ซ่อม สร้าง และปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอไชยปราการ ประจำปี พ.ศ. 2565 ครัวเรือนของ นายทองแดง ไชยวัณณ์ พื้นที่บ้านปางมะขามป้อม หมู่ที่ 14 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

โดยมี ท่านพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ ตัวแทนคณะสงฆ์อำเภอไชยปราการ นายวัชระ เทพกัน นายอำเภอไชยปราการ นายศรียนต์ จิตรประสงค์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านปางมะขามป้อม นางสาวศรีไพร อภิชัย ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอไชยปราการ นายธรรมเกียรติ์ เสนยอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น ร.อ. สันติ คุ้มสายสอาด นายทหารฝ่ายกำลังพลกองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 ฐานปฏิบัติการบ้านร้องธาร นายวิเศษ ผงนอก ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง และอำนวยความเป็นธรรม ปลัดประจำตำบลศรีดงเย็น นางสาวกิ่งกาญ เครือรอด ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง กิ่งกาชาดอำเภอไชยปราการ เจ้าหน้าที่ทหารกองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 ฐานปฏิบัติการบ้านร้องธาร เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไชยปราการ สำนักงานเกษตรอำเภอไชยปราการ คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอไชยปราการ อสม.บ้านปางมะขามป้อม และประชาชนบ้านปางมะขามป้อม เข้าร่วมพิธีมอบบ้าน บ้านของนายทองแดง ไชยวัณณ์ หมู่ที่ 14 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมในการก่อสร้างบ้านจนแล้วเสร็จ

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ กิจกรรม ซ่อม สร้าง และปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอไชยปราการ ประจำปี พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมทั้งเป็นโครงการที่อำเภอไชยปราการได้ดำเนินการขึ้นตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ในหลักคิดที่ว่า “หน้าที่ของฝ่ายปกครอง คือทำให้ประชาชนทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น” โดยการขับเคลื่อนผ่านศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) เพื่อดำเนินการซ่อมแซม สร้างบ้านให้ผู้ที่ด้อยโอกาสและครัวเรือนยากจนให้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงถาวรและได้รับความช่วยเหลือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยการดำเนินการสร้างบ้านให้กับนายทองแดง ไชยวัณณ์ในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจากท่านพระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราช เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน ภายใต้การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ การดำเนินงาน ซ่อม สร้าง และปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้กับครัวเรือนของนายทองแดง ไชยวัณณ์ บ้านปางมะขามป้อม หมู่ที่ 14 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านมิติความเป็นอยู่ สภาพปัญหาคือ บ้านชำรุด ทรุดโทรม ไม่มีความมั่นคง ดำเนินการก่อสร้างแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-11 สิงหาคม 2565 และระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2565ใช้งบปะมาณทั้งสิ้นจำนวน 95,200 บาท โดยได้รับการบูรณการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาคณะสงฆ์ ส่วนภาครัฐ ภาคเอกชน ห้างร้านต่างๆตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอไชยปราการร่วมกันบริจาค